Home
   About the Journal
   Editorial Staff
  Journal Publication Ethics
   Requirements
   Archive
  Subscription
   Contacts
   Editor's Column
   Partners
   Announcements
 
 
2012, 2

Kinash I. A. Application of Information Technology in Teaching Economic Disciplines

Kinash I. A., Candidate of Economical Sciences, Assistant Professor of the Department of Social Economics and Information Technology of Podolsky State Agricultural and Technical University .

Abstract
The article reviews professional training of prospective economists by means of information technology. Special attention is given to the discussion of the need of the modern economy for economic professionals, as well as the role of information technology in their professional careers. The notion of information technology, information resources, and distance learning technology are analyzed. The latter is deemed to have a high degree of mobility and a potential for engaging a wide range of students; it is regarded as one of the most effective and promising training systems in this field of knowledge.

Key words: information technology, information resources, information and communication technology, professional training, distance learning.

References

  1. Balyahina  I. A., Bogorad M.  A., Kovalchuk H. O. Metodyka vykladannya ekonomiky: navchalno-metodychy posibnyk dlya samostiynoho vyvchennya dysstypliny [Methods of Teaching Economics: a Guide for Independent Study]. Kyiv: KNEU. 2005. 341 p. (ukr)
  2. Dybkova L.  M. Informatyka ta kompyuterna tekhnika: posibnyk dlya studentiv vyshchyk navchalnykh zakladiv [Computer Science and Computer Technology: a Study Guide for Higher Educational Establishments Students]. Kyiv: Akademia Publishing House. 2002. 320 p. (ukr).
  3. Zakon Ukrayiny Pro Osnovni zasady rozvytku informatsiynoho suspilstva v Ukrayini na 2007 2015 roky [The Law of Ukraine On the Conceptual Framework of Information Society Development in Ukraine in 2007 2015 ]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16. (ukr)
  4. Zakon Ukrayiny Pro informatsiyny suverenitet ta informatsiynu bezpeku Ukrayiny [The Law of Ukraine On Information Sovereignty and Information Security of Ukraine]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg. (ukr)
  5. Kudryavtseva S., Kolos V. Transformatsiya systemy osvity Ukrayiny na osnovi vprovadzhennya suchasnykh komunikatsiynykh tekhnolohiy [Transformations in the System of Education in Ukraine on the Basis of Innovative Communicative Technology Introduction]. Pratsi seminaru NTsITN. Kyiv. 2000. Pp. 9 13.
  6. Kukharenko V. M., Rybalko O. V., Syrotenko N. H. Dystantsiyne navchannya. Umovy zastosuvannya [Distance Leaning. Conditions of Application]. Ed. V. M. Kukharenko. Kharkiv. 2001. 282 p. (ukr)
  7. Monakhov V. M. Chto takoye novaya informatsionnaya tekhnologiya obucheniya [What is New Information Technology of Teaching]. Matematyka v shkoli. 1990. No. 2. Pp. 47 52. (rus)
  8. Myasnikova T. S., Myasnikov S. A. Sistema distantsionnogo obucheniya MOODLE [MOODLE Distance Learning System]. Kharkiv. 2008. 232 p. (rus)
  9. Prokopenko I. F., Hanin V. I., Moskalenko V. V. Kompyuteryzatsiya ekonomichnoho analizu (teoriya, praktyka): navchalny posibnyk [Computerization of Economic Analysis (Theory and Practice): A study Guide]. Kyiv: Tsentr navchalnoyi literatury. 2005. 340 p . ( ukr )
  10. Sovetov B . Informatsionnye tekhnologii [Information Technology]. Moscow: Vysshaya shkola. 2006. 29 p.

Full text (PDF)...>>

 

 

 

 
 
© Luhansk Taras Shevchenko National University, 2012 – 2014