Home
   About the Journal
   Editorial Staff
  Journal Publication Ethics
   Requirements
   Archive
  Subscription
   Contacts
   Editor's Column
   Partners
   Announcements
 
 
2012, 2

Smolins'ka O. Ye. Higher Educational Establishment Development Strategy and its Human Resources from the Perspective of Organizational Culture

Smolins'ka O. Ye., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Doctoral Candidate of the Department of General Pedagogy and Pre-School Education of Drogobych I. Ya. Franko State Pedagogical University.

Abstract
The article studies the connection between the strategy and organizational culture of pedagogical universities to enhance their competitiveness and form the intellectual capital by means of developing human resources. Socialization, also analyzed in the publication, is believed to play an important role in assuring the faculty involvement in the realization of educational objectives.

Key words: pedagogical university, organizational culture, strategy, socialization of the faculty, human resources.

References

 1. Boyts R. Porady vykladacham-pochatkivtsyam: praktychy posibnyk [Tips for Beginner Teachers: a Manual]. Kyiv: Education and Methodology Centre Konsotsium iz udoskonalennya menedzhment-osvity v Ukraini. 2005. 448 p. (ukr)
 2. Braham B. J. Sozdaniye samoobuchayushcheysya organizatsii [Creating a Learning Organization]. St. Petersburg: Neva Publishing House. 2003. 128 p. (rus)
 3. Gates B. Biznes so skorostyu mysli [Business@the Speed of Thought]. Moscow: ESMO-Press. 2006. 480 p. (rus)
 4. Gertman M. Strategicheskiy menedzhment [Le Management Strategique de L'entreprise ]. St. Petersburg: Neva Publishing House. 2003. 96 p. (rus)
 5. Gratton L. Zhivaya strategiya: Kak pomestit lyudey v tsentr resheniya korporativnykh zadach [Living Strategy: Putting People at the Heart of Corporate Purpose]. Dnepropetrovsk: Balans-Klub. 2003. 288 p. (rus)
 6. Drucker P. F. Zadachi menedzhmenta v XXI veke [Management Challenges for the 21st Century]. Moscow: Vilyams Publishing House. 2004. 272 p. (rus)
 7. Kolyada O. P. Metod formuvannya stratehichnoho portfelyu proektiv vyshchoho navchalnoho zakladu [The Method of Higher Educational Establishment Projects Strategic Portfolio]. Project Management and Production Development. Luhansk: Volodymyr Dal East Ukrainian National University Publishing House. 2010. No. 1(33). Pp. 161 172. Retrieved from http://www.vmurol.com.ua/upload/publikatsii/nauka/Kolyada/Metod_formuvannya.pdf. (ukr)
 8. Korporatyvna kultura: navchalny posibnyk [Corporate Culture: a Study Guide]. Ed. H. L. Hayet. Kyiv: Tsentr navchalnoyi literatury. 2003. 403 p. (ukr)
 9. Mashkina S. V. Stratehiya rozvytku osvity u konteksti pedahohichnoyi tvorchosti V. I. Vernadskoho [Education Development Strategy in the Context of V. I. Vernadsky's Pedagogical Legacy]. Postmetodyka. Vernadsky: Stratehiya Partnerstva shkoly i VNZ. 2002. No. 2 3 (40 41). Pp. 104 106. (ukr)
 10. Mudrik A. V. Vvedeniye v sotsialnuyu pedagogiku: uchebnoye posobiye dlya studentov [An Introduction to Social Pedagogy: a Study Guide for Students]. Moscow: Institute of Practical Psychology. 1997. 365 p. (rus)
 11. Murashko M. I., Nazarko S. O. Adaptatsiya matrychnykh metodiv do umov stratehichnogo rozvytku rehionalnoyi vyshchoyi shkoly [Adapting Matrix Techniques to the Conditions of Strategic Development of Regional Higher Education]. Efektyvna Ekonomika. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=204. (ukr)
 12. Nelarin K. HR menedzhment: Poisk, podbor, trening, adaptatsiya, motivatsiya, distsiplina, etika [HR Management. Search, Selection, Training, Adaptation, Motivation, Discipline, Ethics]. Dniepropetrovsk: Balance Business Books. 2005. 520 p. (rus)
 13. Opatska S., Hvozdyov S. Znachushchist pryntsypiv orhanizatsiyi, shcho samonavchayetsya, dlya uspishnoho rozvytky pidpryyemstv maloho ta serednoho biznesu v Ukrayini [The Importance of Learning Organization Principles for Small-Scale and Middle-Scale Business in Ukraine ]. Ukrainski biznes XXI st .: realiyi, problemy, perspektyvy: Shchorichnyk doslidzhen Konsortsiumu iz udoskonalennya menedzhment - osvity v Ukrayini 2005. Maly ta seredny bizness Ukrayiny: problem, vyklyky, potentsialni mozhlyvosti. Kyiv: Education and Methodology Centre Konsotsium iz udoskonalennya menedzhment - osvity v Ukrayini. 2005. 358 p. (ukr)
 14. Pan L. V. Rol' doslidzhennya seredovyshchya funktsionuvannya vyshchoho navchalnoho zakladu u systemi upravlinnya [The Role of Research into the Functioning of Higher Educational Establishment Environment in the System of Management]. Retrieved from http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/381/1/Pan_Rol_doslidzhennia.pdf. (ukr)
 15. Psykholohiya menedzhmenta [Management Psychology]. Ed. H. S. Nykyforov. Kharkiv: Humanitarny Tsentr Publishing House. 2002. 556 p. (rus)
 16. Robbins S. P. Osnovy organizatsyonnoho povedeniya [Essentials of Organizational Behavior]. Moscow, St. Petersburg, Kyiv. 2006. 448 p. (rus)
 17. Ruchinskaya K. Postupay kak znayesh: chetyre superstrategii postupleniya v vuz [Do What You Want: Four Super-strategies to Enter a University]. Where to study. 2011. No. 3. Retrieved from www.ucheba.ru. (rus)
 18. Smerichevska S. V. Stratehichni napryamy rozvytku vyshchoho navchalnoho zakladu v umovakh transformatsiyi ekonomiky Ukrainy [Strategic Directions of Higher Educational Establishment Development in the Context of Ukrainian Economy Transformation]. Skhid. 2008. No 7 (91). Retrieved from http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=35463. (ukr)
 19. Stelmakhovych M. H. Ukrainska rodynna pedahohika [Ukrainian Family Pedagogy]. Kyiv. 1996. 286 p. (ukr)
 20. Fatkhudinov R. A. Upravleniye konkurentnosposobnoho vuza [Managing a Competitive Higher Educational Establishment]. Vyssheye obrazovaniye v Rossii. 2006. No. 9. Pp. 37 38. (rus)
 21. Kholod B. I., Dashevska O. V. Metodyka vyboru ta obgruntuvannya stratehiyi rozvytku vyshchoho navchalnogo zakladu [The Methodology for Choosing and Justifying Higher Educational Institution Development Strategy]. Academic Review. 2011. No. 2 (35). Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ao/2011_2/1.pdf. (ukr)
 22. Alvesson M. Organizatsionnaya kultura [Organizational Culture]. Kharkiv: Gumanitarny Tsentr. 2005. 460 p. (rus)
 23. Ashmos D. P. Spirituality at Work: A Conceptualization and Measure. Journal of Management Inquiry. 2000. June. P. 139. (eng)
 24. Brown . Organizational Culture. London: Pitman. 1995. 197 p. (eng)
 25. Porter M. Choix strat e giques et concurrence. Paris: Economica. 1982. P. 4. (fr)
 26. Senge P. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. New York, 1990. (eng)
 27. Weick K. E. The significance of corporate culture. Organizational Culture. Frost PJ et al. (eds). Newbury Park: Sage. 1985. (eng)

Full text (PDF)...>>

 

 

 

 
 
© Luhansk Taras Shevchenko National University, 2012 – 2014