Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 2

Смолінська О. Є. Стратегія розвитку вищого педагогічного навчального закладу та його людські ресурси крізь призму організаційної культури

Смолінська О . Є ., кандидат педагогічних наук , доцент , докторант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені
І. Я. Франка.

Анотація
Статтю присвячено дослідженню зв ' язків стратегії та організаційної культури вищого педагогічного навчального закладу для підвищення його конкурентоспроможності , формування інтелектуального капіталу шляхом розвитку людських ресурсів . Важливе місце в залученні викладача до реалізації цілей педагогічної освіти посідають соціалізаційні процеси , що також проаналізовані в публікації.

Ключові слова: вищий педагогічний навчальний заклад, організаційна культура, стратегія, соціалізація викладача, людські ресурси.

Література

 1. Бойц Р. Поради викладачам-початківцям : практ. посіб. / Р. Бойц. – К. : Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 448 с.
 2. Брейем Дж. Б. Создание самообучающейся организации / Б.   Дж.   Брейем. – СПб. : Издат. дом «Нева», 2003. – 128 с.
 3. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли / Б. Гейтс. – М. : ЭСМО-Пресс, 2006. – 480 с.
 4. Гертман М. Стратегический менеджмент / М. Гертман. – СПб. : Издат. дом «Нева», 2003. – 96 с.
 5. Грэттон Л. Живая стратегия: Как поместить людей в центр решения корпоративных задач / Л. Грэттон. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2003. – 288   с.
 6. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке / П. Ф. Друкер. – М. : Издат. дом «Вильямс», 2004. – 272 с.
 7. Коляда О. П. Метод формування стратегічного портфелю проектів вищого навчального закладу : електронний ресурс / О. П. Коляда // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – № 1 (33). – С. 161 – 172. – Режим доступу : http://www.vmurol.com.ua/upload/publikatsii/nauka/Kolyada/Metod_formuvannya.pdf
 8. Корпоративна культура : навч. посіб. / Г. Л. Хаєт, О. Л. Єськов, Л.   Г.   Хаєт та ін. ; під заг. ред. Г. Л. Хаєта. – К. : Центр навч. літ-ри, 2003. – 403   с.
 9. Машкіна С. В. Стратегія розвитку освіти у контексті педагогічної творчості В. І. Вернадського / С. В. Машкіна // Постметодика. Вернадський: стратегія партнерства школи і ВНЗ. – 2002. – № 2 – 3 (40 – 41). – С. 104 – 106.
 10. Мудрик А. В. Введение в социальную педагогику : учеб. пособие для студ. / Анатолий Викторович Мудрик. – М. : Ин-т практ. психологии, 1997. – 365 с.
 11. Мурашко М. І. Адаптація матричних методів до умов стратегічного розвитку регіональної вищої школи : електронний ресурс / М. І. Мурашко, С.   О.   Назарко // Ефективна економіка. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=204
 12. Неларин К. HR менеджмент: Поиск, подбор, тренинг, адаптация, мотивация, дисциплина, этика / К. Неларин. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 520 с.
 13. Опацька С. Значущість принципів організації, що самонавчається, для успішного розвитку підприємств малого та середнього бізнесу в Україні / С. Опацька, С. Гвоздьов // Український бізнес ХХІ ст.: реалії, проблеми, перспективи: Щорічник досліджень Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні 2005. Малий та середній бізнес України: проблеми, виклики, потенціал і можливості. – К. : Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 358 с.
 14. Пан Л. В. Роль дослідження середовища функціонування вищого навчального закладу у системі управління : електронний ресурс / Л. В. Пан. – Режим доступу : http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/381/1/Pan_Rol_doslidzhennia.pdf
 15. Психология менеджмента / П. К. Власов, А. В. Липницкий, И.   М.   Лущихина и др. ; под ред. Г. С. Никифорова. – Харьков : Изд-во Гуманитарный Центр, 2002. – 556 с.
 16. Роббинз П. С. Основы организационного поведения / С. П. Роббинз. – М., СПб., К., 2006. – 448 с.
 17. Ручинская К. Поступай как знаешь: четыре суперстратегии поступления в вуз : электронны ресурс / К. Ручинская // Куда пойти учиться. – 2011. – № 3. – Режим доступа : www.ucheba.ru
 18. Смерічевська С. В. Стратегічні напрями розвитку вищого навчального закладу в умовах трансформації економіки України : електронний ресурс / С. В. Смерічевська // Схід. – 2008. – № 7 (91). – Режим доступу до журналу : http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=35463
 19. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка / М.   Г.   Стельмахович. – К., 1996. – 286 с.
 20. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью вуза / Р.   А.   Фатхутдинов // Высш. образование в России. – 2006. – № 9. – С. 37 – 38.
 21. Холод Б. І. Методика вибору та обґрунтування стратегії розвитку вищого навчального закладу : електронний ресурс / Б. І. Холод, О.   В.   Дашевська // Академічний огляд. – 2011. – № 2 (35). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ao/2011_2/1.pdf
 22. Элвессон М. Организационная культура / М. Элвессон. – Харьков : Гуманит. центр, 2005. – 460 с.
 23. Ashmos D. P. Spirituality at Work: A Conceptualization and Measure / D. P. Ashmos, D. Duchon // Journal of Management Inquiry. – June 2000 . – Р . 139.
 24. Brown А . Organizational Culture / А . Brown. – London : Pitman, 1995. – P. 197.
 25. Porter M. Choix strat e giques et concurrence / М . Porter. – Paris : Economica, 1982. – P. 4.
 26. Senge P. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization / Р . Senge. – New York , 1990.
 27. Weick K. E. The significance of corporate culture / К . Е . Weick // Frost PJ et al. (eds) Organizational Culture / Frost PJ. – Newbury Park : Sage, 1985.

Повний текст (PDF)...>>

 

 

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014