Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
Вимоги

Редакційні вимоги до оформлення статей

Редакція приймає до друку статті, які публікуються авторами вперше. Журнал виходить трьома мовами: англійською, українською, російською. Просимо авторів надсилати статті трьома мовами. За певних обставин приймається будь-який із зазначених варіантів, про що необхідно повідомити редакцію.

Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.

Стаття обов’язково повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора, професора), або мати витяг із засідання кафедри про рекомендацію до друку статті.

Для оперативного зв'язку редактора з авторами слід супроводжувати статтю відомостями про автора, де повинні бути повністю вказані прізвище, ім'я, по батькові, посада, учений ступінь, учене звання автора, поштова адреса, службовий і (або) домашній телефони, факс .

Стаття надсила ється на електронну адресу: alma-mater@list.ru.

Рукопис статті друкується у форматі А4 , кеглем 14 , гарнітурою Times New Roman , поля: верхнє – 2 см , нижнє – 2 см , ліве – 3 см , праве – 1,5 см , міжрядковий інтервал – полуторний. Для підготовки рукопису використовується текстовий процесор MS Word. Обсяг статті не повинен бути менше 10 сторінок.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний).

Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитат. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, що додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 21].

Література й при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова «Література» в порядку цитування й оформлюються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог, що висуваються при оформленні кандидатської або докторської дисертації. Бібліографічні джерела подаються з абзацу; ім'я автора (або перше слово назви) виділяється жирним. Зразок оформлення літератури:

Література

       1. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи : монографія / О. В. Безпалько. — К. : Наук. світ, 2006. — 363 с.
       2. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) / Олександр Анатолійович Стишов. — 2-ге вид., переробл. — К. : Пугач, 2005. — 388 с.
       3. Бурдіна С. В. Система підготовки магістрів управління освітою у вищих навчальних закладах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.06. «Теорія і методика управління освітою» / С. В. Бурдіна. — Луганськ, 2008. — 20 с.
      4. Рижанова А. О. Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.05 / Рижанова Алла Олександрівна. — Луганськ, 2005. — 442 с.
       5. Смерічевська С. В. Стратегічні напрями розвитку вищого навчального закладу в умовах трансформації економіки України [Електронний ресурс] / С. В. Смерічевська // Схід. — 2008. — № 7 (91). — Режим доступу до журналу : http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=35463
       6. Bessant, J., Webber, R., Policy and the youth sector: youth peaks and why we need them. Youth Studies Australia. 2001. Vol. 20. No. 1. Pp. 43 – 47. (eng)
       7. Robbins, S. P., Organizational behavior. 11th edn. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River. NJ. 2004. (eng)
       8.Department of Education, Science and Training. The national report on higher education in Australia (2001), Department of Education, Science and Training. Canberra. Retrieved from http://www.dest.gov.au/highered/otherpub/national_report/default.htm (eng).

Автор зобов'язується перевіряти використані джерела на наявність зареєстрованого ідентифікатора цифрового об'єкта (Digital Object Identifier, DOI) та вказувати його у списку літератури.
Запросити DOI джерела Ви можете на сайті http://www.crossref.org/SimpleTextQuery.
Приклади оформлення літератури з указанням DOI:

        1. Kornack, D. Rakic, P. Cell Proliferation Without Neurogenesis in Adult Primate Neocortex. Science. 2001, no. 294 (5549), 2127-2130, doi:10.1126/science.1065467. (eng)
        2. Cell Biology: A cat cloned by nuclear transplantation. Nature AOP. 2002. doi:10.1038/ nature723. (eng)

Статтю закінчують 3 анотації обсягом 22 рядки українською, російською та англійською мовами із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові автора, назви статті та ключовими словами (3 – 5 термінів).

Статті, що не відповідають установленим вимогам оформлення й подання, не розглядаються й не публікуються. Редакція зберігає за собою право на редагування та скорочення статей.

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014