Home
   About the Journal
   Editorial Staff
  Journal Publication Ethics
   Requirements
   Archive
  Subscription
   Contacts
   Editor's Column
   Partners
   Announcements
 
 
2012, 2

Bader V. I. Computer Linguodidactics: Status and Prospects

Bader V. I., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Chair of the Department of Theory and Practice of Primary School Education of Slovyans'k State Pedagogical University.

Abstract
The article describes the formation of computer linguodidactics as an innovative scientific and methodological trend in learning and teaching Ukrainian as a native, as well as a foreign language. Main prospects of the Ukrainian linguodidactics development are determined.

Key words: linguodidactics, computer linguodidactics, e-linguodidactics, electronic teaching aids, e-textbooks, information and communication technology of language teaching.

References

 1. Bader V. I. Teoretychni zasady pobudovy elektronnoho pidruchnyka z ukrayinskoyi movy yak inozemnoyi [The Theoretical Foundations for Designing an E-Book in Ukrainian as a Foreign Language]. Teoriya i praktyka vykladannya ukrayinskoyi movy yak inozemnoyi. Luhansk. 2008. Iss. 3. Pp. 105 110. (ukr)
 2. Bader V. I., Shevtsova V.O. Z dosvidu stvorennya multymediynoho pidruchnyka z ukrayinskoyi movy yak inozemnoyi [Designing a Multimedia Textbook in Ukrainian as a Foreign Language]. Mizhnarodny naukovy visnyk Perspektyvni napryamy i sposoby realizatsiyi innovatsiynykh tekhnolohiy u systemi yevropeyskoyi vyshchoyi osvity: collected articles, XIX Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya (8 11 December, 2009, Uzhhorod). Vysoki Tatry. 2009. Vol. 1. Pp. 87 97. ( ukr )
 3. Bihych O.  B. Teoretychni osnovy formuvannya metodychnoyi kompetentsiyi uchytelya inozemnoyi movy pochatkovoyi shkoly: avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya doktora pedahohichnykh nauk: spetsialnist 13.00.02 Teoriya i metodyka navchannya germanskoyi movy [Theoretical Foundations for the Development of Methodological Competence in a Primary School Teacher of a Foreign Language: an Abstract of Doctorate Thesis in 13.00.02 Theory and Methodology of Teaching the Germanic Languages]. Kyiv. 2005. 36 p. ( ukr )
 4. Bovtenko M. A. Kompyuternaya lingvodidaktika: uchebnoye posobiye [Computer Linguodidactics: a Study Guide]. Moscow: Plinta: Nauka, 2005. 215 p. (rus)
 5. Hartsov A. D. Elektronnaya lingvodidaktika v sisteme innovatsionnogo yazykovogo obrazovaniya: avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni doktora pedagogicheskikh nauk: spetsialnost 13.00.02 Teoriya i metodika obucheniya i vospitaniya (russkiy yazyk, urovni obshchego i professionalnogo razvitiya [Electronic Linguodidactics in the System of Innovative Language Education: an Abstract of Doctorate Thesis in 13.00.0: Theory and Methodology of Education (Russian, levels of secondary and vocational training). Moscow. 2009. 44 p. (rus)
 6. Diduk-Stupyak H. I. Linhvodydaktychi mozhlyvosti korpusnoyi lingvistyky [Linguodidactic Possibilities of Corpus Linguistics]. Naukovi zapysky TNPU imeni Volodymyra Hnatyuka. Pedagogy Series. 2010. No. 1. Retrieved from http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/118/1/Didyk_Stypjak.pdf. (ukr)
 7. Karamysheva T. V. Izucheniye inostrannykh yazykov s pomoshchyu kompyutera: v voprosakh i otvetakh [Leaning Foreign Languages with the Help of Computer: Questions and Answers]. St. Petersburg: Soyuz Publishing. 2001. 192 p. (rus)
 8. Kotyk T. Pidhotovka studentiv do zastosuvannya IKT v protsesi rozvytku movlennya starshykh doshkilnykiv [Preparing Students to use Information Computer Technology in developing preschoolers' speech]. Visnyk Instytutu rozvytku dytyny: zbirnyk naukovykh prats. 2010. No. 12. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vird/2010_12/11.pdf. (ukr)
 9. Kravchenko  Ye.  H. Informatsiyno-kommunikatsiyna skladova fakhovoyi kompetentnosti vchytelya-movnyka [Informational and Communicative Component in the Professional Competence of a Language Teacher]. Naukova skarbnytsya Donetchyny. 2009. No. 1. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nsod/2009_1/Kravchenko.pdf. (ukr)
 10. Kremen V. H. Informatsiyno-komunikatyvni tekhnolohiyi v osviti i formuvannya informatsiynoho suspilstva [Information and Communicative Technology in Education and Building the Information Society]. Informatyka ta informatsiyni tekhnolohii u navchalnykh zakladakh. 2006. No. 6. Pp. 5 9. (ukr)
 11. Kucheruk O. A. Intehratsiya kompyuternykh metodiv u tradytsiynu systemy orhanizatsiyi samostiynoyi roboty uchniv z ukrayinskoyi movy [Integrating Computer Methods into the Traditional System of Students' Individual Work on the Ukrainian Language]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. 2011. No. 57. Pp. 72 75. (ukr)
 12. Lomteva T. N., Golovko Ye. A. Sotsialny zakaz i stanovleniye compyuternoy lingvodidaktiki kak oblasti nauchnogo znaniya [Social Order and the Formation of Linguodidactics as a Scientific Field]. Vestnik Stavropolskogo gosudarstvennogo universiteta. 2009. No. 60. Pp. 5 9. (rus)
 13. Madzihon V. M., Lapinsky V. V., Doroshenko Yu. O. Pedahohichni aspekty stvorennya i vykorystannya elektronnykh zasobiv navchannya [Pedagogical Aspects of Electronic Means of Teaching Development and Usage]. Problemy suchasnoho pidruchnyka: zbirnyk naukovykh prats . Kyiv: Pedahohichna dumka. 2003. Iss. 4. Pp. 70 78. (ukr)
 14. Nikitina  A. V. Informatsiyni tekhnolohii v metodychniy pidhotovtsi maybutnoho vchytela-slovesnyka [Information Technology and Methodical Training of a Prospective Language Teacher]. Naukovy visnyk Donbasu. 2008. No. 5. Retrieved from http://alma-mater.lnpu.edu.ua/magazines/elect_v/ NN5/08navmvs.pdf. (ukr)
 15. Obraztsov P. I. Psikhologo-pedagogicheskiye aspekty razrabotki i primeneniya v vuze informatsionnykh tekhnologiy obucheniya [Psychological and Pedagogical Aspects of Information Technology Development and Usage]. Orel: Orlovsky gosudarstvenny universitet. 2000. 145 p. (rus)
 16. Piotvorskaya K. R. Sovremennaya kompyuternaya lingvodidaktika [Modern Computer Linguodidactics]. Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya. Informatsionnye protsessy i sistemy series. Moscow. 1991. No. 4. 33 p. (rus)
 17. Rozhdestvenska D.  B., Soroko N. V. Do problem zastosuvannya informatsiyno-komunikatyvnykh tekhnolohiy pry vyvchenni ukrayinskoyi movy ta kultury u zahalnoosvitniy seredniy shkoli (na materiali 6 9 klasiv) [On the Issue of Information Technology Application in Teaching the Ukrainian Language and Culture in a Comprehensive Secondary School (for 6 9 graders)]. Informatsiyni tekhnolohii ta zasoby navchannia: zbirnyk naukovykh prats. Kyiv: Atika. 2005. Pp . 162 171. (ukr)
 18. Rudenko-Morgun O. I. Multimedia uchebnik [Multimedia Textbook]. Voprosy Internet-Obrazovaniya. 2001. No. 2. Retrieved from http://vio.fio.ru/vio_02/cd_site/Articles/Art_1_16.asp?ForumID=11. (rus)
 19. Semeniv N. L. Elektronny pidruchnyk z rodnoyi (ukrayinskoyi) movy yak zasib realizatsiyi osobystisno-zoriyentovanoho navchannya [The E-Book in a Mother Tongue (Ukrainian) as a means of Personality-Oriented Learning Realization]. Ukrayinska mova ta literature v shkoli. 2005. No. 5. Pp . 2 6. (ukr)
 20. Skurativsky L. V. Informatsiyni tekhnolohii yak zasib movlennevoho rozvytku uchniv u protsesi navchannya ukrayinskoyi movy v osnovniy shkoli [Information Technology as a Means of Speech Development of Students in the Process of Teaching Ukrainian in a Secondary School]. Ukrayinska mova ta literatura v shkoli. 2005. No. 4. Pp. 7 10. (ukr)
 21. Struhanets L. Kompyuterni tekhnolohii v systemi movnoyi osvity [Computer Technology in the System of Language Education]. Naukovi zapysky. Pedagogy Series. Ternopil. 2004. Pp. 110 116. (ukr)
 22. Shelekhova G. T. Elektronny pidruchnyk na urokakh ukrayinskoyi movy [An E-Textbook in the Ukrainian Language Classroom]. Problemy suchasnoho pidruchnyka: zbirnyk naukovykh prats. Lyiv, Lutstk. 2009. Iss. 7. Pp. 127 133. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/psp/2007_7/3_05.pdf. (ukr)

Full text (PDF)...>>

 

 

 

 
 
© Luhansk Taras Shevchenko National University, 2012 – 2014