Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 2

Бадер В. І. Електронна лінгводидактика : стан і перспективи

Бадер В . І ., доктор педагогічних наук , професор , завідувач кафедри теорії і практики початкової освітиСлов ' янського державного педагогічного університету .

Анотація
У статті досліджено проблему становлення електронної лінгводидактики як інноваційного науково-методичного напряму в навчанні й викладанні української мови – як рідної й іноземної; визначено основні тенденції подальшого розвитку вітчизняної електронної лінгводидактики.

Ключові слова: лінгводидактика, електронна лінгводидактика, комп'ютерна лінгводидактика, електронні засоби навчання, електронні підручники, інформаційно-комунікаційні технології навчання мови.

Література

 1. Бадер В . І . Теоретичні засади побудови електронного підручника з української мови як іноземної / В . І . Бадер // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб . наук . пр . – Вип . 3. – Л ., 2008. – С . 105 – 110.
 2. Бадер В . І . З досвіду створення мультимедійного підручника з української мови як іноземної / В . І . Бадер , В . О . Шевцова / / Міжнарод . наук . вісник « Перспективні напрями і способи реалізації інноваційних технологій у системі європейської вищої освіти » : зб . наук . ст . за матеріалами XIX Міжнар . наук .- практ . конф . ( 8 – 11 грудня 2009 р ., Ужгород ). – Кн . 1. – Високі Татри ( Словаччина ), 2009. – С . 87 – 97.
 3. Бігич О . Б . Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи : автореф . дис . на здобуття наук . ступеня д - ра пед . наук : спец . 13.00.02 «Теорія і методика навчання германської мови» / О. Б. Бігич. – К., 2005. – 36 с.
 4. Бовтенко М. А. Компьютерная лингводидактика : учеб. пособие / М.   А. Бовтенко. – М. : Флинта : Наука, 2005. – 215 с.
 5. Гарцов А. Д. Электронная лингводидактика в системе инновационного языкового образования : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (русский язык, уровни общего и профессионального образования)» / А. Д. Гарцов. – М., 2009. – 44 с.
 6. Гарцов А. Д. Формирование электронных дисциплин – новые приоритеты педагогики электронного века / А. Д. Гарцов // Современные исследования социальных проблем. – 2010. – № 3 (03). – С. 12 – 16.
 7. Дідук-Ступ'як Г. І. Лінгводидактичні можливості корпусної лінгвістики : електронний ресурс / Г. І. Дідук-Ступ'як // Наук. записки ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2010. – № 1. – Режим доступу до журн. : http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/118/1/Didyk_Stypjak.pdf
 8. Карамышева Т. В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера: в вопросах и ответах / Т. В. Карамышева. – СПб. : Изд-во «Союз», 2001. – 192 с.
 9. Котик Т. Підготовка студентів до застосування ІКТ в процесі розвитку мовлення старших дошкільників : електронний ресурс / Т.   Котик // Вісник Ін-ту розвитку дитини : зб. наук. пр. – 2010. – №   12.   – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vird/2010_12/11.pdf.
 10. Кравченко Є. Г. Інформаційно-комунікаційна складова фахової компетентності вчителя-мовника : електронний ресурс / Є.   Г.   Кравченко // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2009. – № 1. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nsod/2009_1/Kravchenko.pdf.
 11. Кремень В. Г. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформаційного суспільства / В. Г. Кремень // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – № 6. – С. 5 – 9.
 12. Кучерук О. А. Інтеграція комп'ютерних методів у традиційну систему організації самостійної роботи учнів з української мови / О.   А.   Кучерук // Вісник Житомирськ. держ. ун-ту ім. Івана Франка. – 2011. – № 57. – С. 72 – 75.
 13. Ломтева Т. Н. Социальный заказ и становление компьютерной лингводидактики как область научного знания / Т.   Н.   Ломтева, Е.   А.   Головко // Вестник Ставропольского гос. ун-та. – 2009. – № 60. – С. 5 – 9.
 14. Мадзігон В. М. Педагогічні аспекти створення і використання електронних засобів навчання / В. М. Мадзігон, В.   В.   Лапінський, Ю.   О. Дорошенко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. – К. : Пед. думка, 2003. – Вип. 4. – С. 70 – 78.
 15. Нікітіна А. В. Інформаційні технології в методичній підготовці майбутнього вчителя-словесника : електронний ресурс / А.   В.   Нікітіна   // Науковий вісник Донбасу. – 2008. – № 5. – Режим доступу до журн. : http://alma-mater.lnpu.edu.ua/magazines/elect_v/ NN5/08navmvs.pdf.
 16. Образцов П. И. Психолого-педагогические аспекты разработки и применения в вузе информационных технологий обучения / П.   И.   Образцов / Орловский гос. тех. ун-т. – Орел, 2000. – 145 с.
 17. Пиотровская К. Р. Современная компьютерная лингводидактика / К. Р. Пиотровская // Научно-техническая информация. Серия 2. Информационные процессы и системы. – М., 1991. – № 4. – 33 с.
 18. Рождественська Д. Б. До проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні української мови та культури мови у загальноосвітній середній школі (на матеріалі 6 – 9 кл.) / Д.   Б.   Рождественська, Н. В. Сороко // Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. пр. / за ред. В. Ю. Бикова, Ю.   Ю. Жука. – К. : Атіка, 2005. – С. 162 – 171.
 19. Руденко-Моргун О. И. Мультимедиа учебник : електронный ресурс / О. И. Руденко-Моргун // Вопросы Интернет-образования. – 2001. – № 2. – Режим доступа к журн. : http://vio.fio.ru/vio_02/cd_site/Articles/Art_1_16.asp?ForumID=11
 20. Семенів Н. Л. Електронний підручник з рідної (української) мови як засіб реалізації особистісно-зорієнтованого навчання // Укр. мова і л-ра в шк. – 2005. – № 5. – С. 2 – 6.
 21. Скуратівський Л. В. Інформаційні технології як засіб мовленнєвого розвитку учнів у процесі навчання української мови в основній школі / Л. В. Скуратівський // Укр. мова і л-ра в шк. – 2005. – № 4. – С. 7 – 10.
 22. Струганець Л. Комп'ютерні технології в системі мовної освіти / Л.   Струганець // Наукові записки. Серія: Педагогіка / М-во освіти і науки України, Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; редкол.   : Г. Терещук (гол. ред.) та ін. – Тернопіль, 2004. – С. 110 – 116.
 23. Шелехова Г. Т. Електронний підручник на уроках української мови   : електронний ресурс / Г. Т. Шелехова // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. – К.-Луцьк, 2007. – Вип. 7. – С. 127 – 133. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/psp/2007_7/3_05.pdf.

Повний текст (PDF)...>>

 

 

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014