Home
   About the Journal
   Editorial Staff
  Journal Publication Ethics
   Requirements
   Archive
  Subscription
   Contacts
   Editor's Column
   Partners
   Announcements
 
 
2012, 2

Karaman O. L. Diagnostics as the Basis for Defining the Content of the Professional Training of the Penitentiary Personnel for Social and Pedagogical Work with Juvenile Convicts

Karaman O. L., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Doctoral Candidate of the Department of Social Pedagogy, Luhansk Taras Shevchenko National University.

Abstract
The article summaries the results of the study into the readiness of the penitentiary personnel for the social and pedagogical work with juvenile delinquents and defines the content of their professional training, which includes four elements: scientific and theoretical training (knowledge in history, theory , methodology of social and pedagogical work ); practical preparation (formation of gnostic , designing , constructional , organizational , communication skills ); psycho-physiological and psychological preparation ( development of mental processes and creative potential of an individual ).

Key words: diagnostics, penitentiary personnel, juvenile delinquents, professional training.

References

  1. Lynenko A. F. Profesiyna diyalnist ta gotovnist do neyi [Professional Activity and Preparedness for it]. Visnyk Odeskoho instytutu vnutrishnikh sprav. 1998. No. 2. Pp. 168 170. (ukr)
  2. Maksymova N. Yu. Osoblyvosti roboty psykhologa v sektori, de utrymuyutsya zasudzheni do dovichnoho pozbavlennya voli: metodychi rekomendatsiyi psykholohu z roboty iz zasudzhenymy ta personalom [The Peculiarities of Psychologists' Work in Life Imprisonment Sector: a Manual for Psychologists Working with Convicts and Staff]. Kyiv. 2010. 94 p. (ukr)
  3. Ovcharova R. V. Spravochnaya kniga sotsialnogo pedagoga: uchebnoye posobiye [A Reference Book for a Social Educator: a Study Guide]. Moscow: Tvorchesky tsentr. 2005. 478 p. (rus)
  4. Ozhegov S. I. Slovar russkogo yazyka (okolo 60000 slov i frazeologicheskikh vyrazheniy) [The Dictionary of the Russian Language (about 60.000 words and idioms]. Ed. L. I. Skvortsov. Moscow: Oniks. 2007. 976 p. (rus)
  5. Raul V. V., Kravtsov V. O., Mykhaylichenko M. V. Osnovy profesiynoho stanovlennya osobystosti suchasnoho vchytelya: navchalny posibnyk [The Basics of Professional Formation of Modern Teacher's Personality: a Study Guide]. Kirovohrad: Imeks-LTD. 2007. 251 p. (ukr)
  6. Pashchenko S.  Yu. Pidhotovka sotsialnykh pedahohiv do orhanizatsiyi osvitnyo-dozvillevoyi diyalnosti uchnivskoyi molodi: dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata pedahohichnykh nauk: spetsialnist 13.00.04 [Preparing Social Educators for Organizing Educational Extracurricular Activities of Students: Thesis Manuscript in 13.00.04 Specialty. Zaporizhzhya. 2009. 176 p. (ukr)
  7. Rean A. A., Kolominsky Ya. L. Sotsialnaya pedagogicheskaya psikhologiha [Social Educational Psychology]. St. Petersburg: Piter kom. 1999. 146 p. (rus).
  8. Fedorenko O. I. Systema pidhotovky maybutnikh pravookhorontsiv do sotsialnoyi ta vykhovnoyi roboty z pidlitkamy: monografiya [The System of Preparation of Prospective Law Enforcement Agencies Staff for Social and Educational Work with Teenagers: a Monograph]. Kharkiv: Nove slovo. 2007. 330 p. (ukr)
  9. Kharchenko S. Ya. Sotsializatsiya ditey ta molodi v protsesi sotsialno-pedahohichnoyi diyalnosti: teoriya ta praktyka: monografiya [Socialization of Children and the Youth in the Process of Social and Educational Activities. Theory and Practice: a Monograph]. Luhansk: Alma-Mater. 2006. 320 p. (ukr)
  10. Shevandrin  N. N. Psikhodiagnostika, korrektsiya i razvitiye lichnosti [Pscyhodiagnostics, Correction and Personality Development]. Moscow: VLADOS. 1998. 512 p. (rus)

Full text (PDF)...>>

 

 

 

 
 
© Luhansk Taras Shevchenko National University, 2012 – 2014