Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 2

Караман   О. Л. Діагностика як основа визначення змісту фахової підготовки персоналу виховних колоній до соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими

Караман О . Л ., кандидат педагогічних наук , доцент , докторант кафедри соціальної педагогіки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка .

Анотація
У статті узагальнено результати діагностики рівня готовності персоналу виховних колоній до соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими та визначено зміст їх фахової підготовки, що містить чотири блоки: науково-теоретичний (формування системи знань про історію, теорію, методологію соціально-педагогічної роботи); практичний (формування гностичних, проектувальних, конструктивних, організаторських, комунікативних умінь); психофізіологічний та психологічний (розвиток психічних процесів та творчих потенціалів особистості).

Ключові слова: діагностика, персонал виховних колоній, неповнолітні засуджені, фахова підготовка.

Література

  1. Линенко А. Ф. Професійна діяльність та готовність до неї / А.   Ф.   Линенко // Вісн. Одеськ. ін-ту внутрішніх справ. – 1998. – № 2. – С. 168 – 170.
  2. Максимова Н. Ю. Особливості роботи психолога в секторі, де утримуються засуджені до довічного позбавлення волі : метод. реком. психологу з роботи із засудженими та персоналом / Н. Ю. Максимова. – К., 2010. – 94 с.
  3. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога : учеб. пособие / В. В. Овчарова. – М. : Творческий центр, 2005. – 478 с.
  4. Ожегов С. И. Словарь русского языка [около 60000 слов и фразеологических выражений] / С. И. Ожегов ; под общ. ред. Л. И. Скворцова. – М. : Оникс, 2007. – 976 с.
  5. Основи професійного становлення особистості сучасного вчителя : навч. посіб. / В. В. Раул, В. О. Кравцов, М. В. Михайліченко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2007. – 251 с.
  6. Пащенко С. Ю. Підготовка соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності учнівської молоді : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Пащенко Світлана Юріївна. – Запоріжжя, 2000. – 176 с.
  7. Реан А. А. Социальная педагогическая психология / А. А. Реан, Я.   Л.   Коломинский. – СПб. : Питер ком, 1999. – 416 с.
  8. Федоренко О. І. Система підготовки майбутніх правоохоронців до соціальної та виховної роботи з підлітками : монографія / О. І. Федоренко. – Х. : Нове слово, 2007. – 330 с.
  9. Харченко С. Я. Соціалізація дітей та молоді в процесі соціально-педагогічної діяльності: теорія та практика : монографія / С. Я. Харченко. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 320 с.
  10. Шевандрин Н. И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности / Н. И. Шевандрин. – М. : ВЛАДОС, 1998. – 512 с.

Повний текст (PDF)...>>

 

 

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014