Home
   About the Journal
   Editorial Staff
  Journal Publication Ethics
   Requirements
   Archive
  Subscription
   Contacts
   Editor's Column
   Partners
   Announcements
 
 
2012, ¹ 3

Pobirchenko N. S. Competency-based Approach in Higher Education: a Theoretical Perspective

Pobirchenko N. S., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Chair, Department of Social Pedagogy and History of Pedagogy; Rector, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University; Corresponding Member, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.

Abstract
The article examines the emergence of and research into the category of “competency-based” approach in the context of the Bologna process in Ukraine . The author discusses the difference between the notions of “competency” and “competency-based approach”, characterizes the peculiarities of competency-based approach implementation in higher education, namely its student-centeredness and orientation at job placement of prospective specialists. The comparative analysis of the new category and the traditional triadic knowledge – skills – abilities model suggests that the two approaches should not be opposed due to their relatedness.

Key words: competency, competency-based approach, the conceptual triad “knowledge – skills – abilities” (KSA), The Bologna Process.

References

 1. Andreyev A. L. Kompetentnostnaya paradigma v obrazovanii: opyt filosofsko-pedagogicheskogo analiza [Competency-based Paradigm in Education: Experience of Philosophical and Pedagogical Analysis]. Pedagogika. 2005. No. 4. Pp. 19 – 27. (rus)
 2. Antipova V. M., Kolesina K. Yu. Pakhomava G. R. Kompetentnostny podkhod k organizatsii dopolnitel'nogo pedagogicheskogo obrazovaniya v universitete [Competency-based Approach to the Organization of Extended Pedagogical Education in the University]. Pedagogika. 2006. No. 8. Pp. 57 – 62. (rus)
 3. Baydenko V. I. Bolonskiy protsess: problemy, opyt, resheniya [The Bologna Process: Challenges, Experience, Solutions]. Moscow. 2006. 111 p. (rus)
 4. Bershadsky M. E. Kompetentsiya i kompetentnost': skol'ko ikh u rossiiskogo shkol'nika? [Competence and Competency: How Many does a Russian Pupil Have?]. Narodnoe obrazovanie. 2004. No. 4. Pp. 136 – 143. (rus)
 5. B³b³k N. M. Kompetentn³sny p³dkh³d do prezentats³yi osv³tn³kh rezul'tat³v [Competency-based Approach to the Presentation of Learning Outcomes]. Shkola ² stupenya: teor³ya ³ praktika [Primary School: Theory and Practice]: Collection of Reserach Papers. Pereyaslav-Khmel'nitsky: Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University of Pereyaslav-Khmelnytsky. 2004. No. 10. Pp. 24 – 37. (ukr)
 6. B³b³k N. M. Kompetentn³sny p³dkh³d: refleksivny anal³z zastosuvannya [Competency-based Approach: Reflexive Analysis of the Application]. Kompetentn³sny p³dkh³d v suchasn³y osv³t³. Sv³tovy dosv³d ta ukrayins'k³ perspektyvy [Competency-based Approach in Modern Education. World Experience and Ukrainian Prospects]. Ed. by Ovcharuk O. V. Kyiv. 2001. 111 p. (ukr)
 7. Doklad mezhdunarodnoy komissii po obrazovaniyu, predstavlenny UNESKO “Obrazovaniye: sokrytoye sokrovishche” [Report to UNESCO of the International Commission on Education “Learning: The Treasure Within”]. Moscow: UNESCO. 1997. 65 p. (rus)
 8. Zablots'ka O. S. Kompetentn³stny p³dkh³d yak osv³tnya ³nnovats³ya: por³vnyal'ny anal³z [Competency-based Approach as an Educational Innovation: Comparative Analysis]. Retrieved from: http://eprints.zu.edu.ua/2473/1/63-68.pdf
 9. Zeer E., Symanyuk E. Kompetentnostny podkhod k modernizatsii professional'nogo obrazovaniya [Competency-based Approach to the Modernization of Professional Education]. Vyssheye obrazovaniye v Rossii. 2005. No. 4. Pp. 24 – 28. (rus)
 10. Kobyl'nyk T. P. Kompetentn³sny p³dkh³d pry vyvchenn³ “matematychnoyi ³nformatyky” u pedahoh³chnomu un³versytet³ [Competency-based Approach in the Study of Mathematical Informatics in Pedagogical Universities]. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em2/content/07ktpupa.html (ukr)
 11. Kompetentnostny podkhod [Competency-based Approach]: abstract bulletin of the Russian State University for the Humanities. Moscow. 2005. 27 p. (rus)
 12. Kremen'  V. Osv³ta ³ nauka v Ukrain³ – ³nnovats³yn³ aspekty [Education and Science in Ukraine  – Innovative Aspects]. Kyiv: Gramota. 2005. 431 p.(ukr)
 13. Lezhnina  G. V. Kompetentnostny podkhod: teoretichesky analiz ponyatiya [Competency-based Approach: Theoretical Analysis of the Concept]. Retrieved from: http://www.eduhmao.ru/info/1/3760/83683/ (rus)
 14. Lokshina O. ². Mon³toryng r³vn³v dosyahnen' kompetentnostey: ³nnovats³yn³ p³dkhody [Monitoring of the Competency-based Achievements: Innovative Approaches]. Kompetentn³sny p³dkh³d u suchasn³y osv³t³. Sv³tovy dosv³d ta ukrayins'k³ perspektyvy [Competency-based Approach in Modern Education. World Experience and Ukrainian Prospects]. Ed. by Ovcharuk O. V. Kyiv. 2004. Pp. 6 – 16. (ukr)
 15. Nesterov A. V. Kontrol' i otsenka znaniy obuchaemykh v sisteme upravleniya kachestvom obrazovaniya [Students' Knowledge Control and Assessment in the System of Knowledge-based Quality of Education Control]: Synopsis of Ed. D. dissertation. St. Petersburg. 2004. 21 p. (rus)
 16. Obrazovatel'ny standart vysshey shkoly: segodnya i zavtra [Educational Standard of the Higher School: Today and Tomorrow]. Ed. by Baidenko V. I., Selezneva N. A. Moscow. 2001. 243 s. (rus)
 17. Ovcharuk O. V. Rozvytok kompetentn³snoho p³dkhodu: strateh³chn³ or³yentyry m³zhnarodnoyi sp³l'noty [The Development of the Competency-based Approach: Strategic Guidelines of International Community]. Kompetentn³sny p³dkh³d u suchasn³y osv³t³: sv³tovy dosv³d ta ukrayins'k³ perspektyvy [Competency-based Approach in Modern Education: World Experience and Ukrainian Opportunities]. Ed. Ovcharuk O. V. Kyiv. 2004. 111 p. (ukr)
 18. Onopr³yenko O. V. Kontseptual'n³ zasadi kompetentn³snoho p³dkhodu v suchasn³y osv³t³ [Conceptual Framework of the Competency-based Approach in Modern Education]. Shlyakh Osv³ty. 2007. No. 4. Pp. 32 – 37. (ukr)
 19. Pometun O. ². Dyskus³ya ukrayins'kykh pedahoh³v navkolo pytan' zaprovadzhennya kompetentn³snoho p³dkhodu v ukrayins'kiy osv³t³ [Discussion of the Ukrainian Educators on the Introduction of the Competency-based Approach in the Ukrainian Education]. Kompetentn³sny p³dkh³d u suchasn³y osv³t³. Sv³tovy p³dkh³d ta ukrayins'k³ perspektyvi [Competency-based Approach in Modern Education. International Approach and Ukrainian Opportunities]. Ed. by Ovcharuk O. V. Kyiv. 2004. 111 p. (ukr)
 20. Pometun O. ². Zaprovadzhennya kompetentn³snoho p³dkhodu – perspektivny napryam rozvytku suchasnoyi osv³ty [Introduction of the Competency-based Approach as a Prospective Line of the Development of Modern Education]. V³snyk. 2004. No. 22. Retrieved from: http:www.visnykOiatp.org.ua (ukr)
 21. Prisyazhnaya A. F. Prognosticheskaya kompetentnost' prepodavateley i obuchayemykh [Prognostic Competency of Teachers and Students]. Pedagogika. 2005. No. 5. Pp. 71 – 78. (rus)
 22. Selevko G. Kompetentnosti i ikh klassifikatsii [Competencies and Their Classifications]. Narodnoe obrazovanie. 2004. No. 4. Pp. 138 – 143. (rus)
 23. Subetto A. I. Ontologiya i epistemologiya kompetentnostnogo podkhoda, klassifikatsiya i kvalimetriya kompetentsii [Ontology and Epistomology of the Competency-based Approach, Competency Classification and Qualimetry]. St. Petersburg – Moscow. 2006. 72 p. (rus)
 24. Formirovaniye obshcheyevropeyskogo prostranstva vysshego obrazovaniya. Zadachi dlya Rossiiskoy vysshey shkoly [Development of the All-European Space of Higher Education. Tasks for the Russian Higher Education]. Moscow. 2004. 356 p. (rus)

This article is based on and extends the concepts of the text entitled “ Competence Approach in the Higher School : Theoretical Aspect ” previously published in T he Advanced Science Journal ( http://advancedscience.org/2011/2/2011-01-02-083.pdf ).

Full text (PDF)...>>

 

 

 

 
 
© Luhansk Taras Shevchenko National University, 2012 – 2014