Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 3

Побірченко Н. С. Компетентнісний підхід у вищій школі: теоретичний аспект

Побірченко Н. С., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та історії педагогіки, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України.

Анотація
У статті розглянуто проблему виникнення та дослідження категорії «компетентнісний підхід» у контексті Болонського процесу в Україні. Автор розмежовує поняття «компетенція» та «компетентнісний підхід», характеризує особливості та нюанси застосування компетентнісного підходу у вищій школі, зокрема студентоцентризм навчання, спрямованість фахової підготовки на майбутнє працевлаштування випускників. Порівняльна характеристика нової категорії та традиційної поняттєвої тріади «знання – уміння – навички» («ЗУН») доводить, що компетентнісний підхід не можна відверто протиставляти «ЗУНам», оскільки вони взаємопов'язані.

Ключові слова: компетенція, компетентнісний підхід, поняттєва тріада «знання – уміння – навички» («ЗУН»), Болонський процес.

Література

 1. Андреев А. Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философско-педагогического анализа / А. Л. Андреев // Педагогика. – 2005. – № 4. – С. 19 – 27.
 2. Антипова В. М. Компетентностный поход к организации дополнительного педагогического образования в университете / В.   М.   Антипова, К. Ю. Колесина, Г. Р. Пахомава // Педагогика. – 2006. – № 8. – С. 57 – 62.
 3. Байденко В. И. Болонский процесс: проблемы, опыт, решения / В.   И. Байденко. – М., 2006. – 111 с.
 4. Бершадский М. Е. Компетенция и компетентность: сколько их у российского школьника? / М. Е. Бершадский // Народное образование. – 2004. – № 4. – С. 136 – 143.
 5. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід до презентації освітніх результатів / Н. М. Бібік // Школа І ступеня: теорія і практика : зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницьк. держ. пед. ун-ту імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – Вип. 10. – С. 24 – 37.
 6. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування // Компетентнісний підхід в сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи / Н. М. Бібік // під заг. ред. Овчарук О. В. – К., 2001. – 111 с.
 7. Доклад международной комиссии по образованию, представленный ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище». – М. : ЮНЕСКО, 1997. – 65 с.
 8. Заблоцька О. С. Компетентністний підхід як освітня інновація: порівняльний аналіз / О. С. Заблоцька. – Режим доступу: eprints.zu.edu.ua/2473/1/63-68.pdf
 9. Зеер Э. Компетентностный поход к модернизации профессионального образования / Э. Зеер, Э. Сыманюк // Высшее образование в России. – 2005. – № 4. – С. 24 – 28.
 10. Кобильник Т. П. Компетентнісний підхід при вивченні «математичної інформатики» у педагогічному університеті / Т. П. Кобильник. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em2/content/07ktpupa.html
 11. Компетентностный подход // Реферативный бюллетень Российского государственного гуманитарного университета. – М., 2005. – 27 с.
 12. Кремень В. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти / В.   Кремень. – К. : Грамота, 2005. – 431 с.
 13. Лежнина Г. В. Компетентностный подход: теоретический анализ понятия / Г.   В.   Лежнина. – Режим доступа: // http://www.eduhmao.ru/info/1/3760/83683/
 14. Локшина О. І. Моніторинг рівнів досягнень компетентностей: інноваційні підходи / О. І. Локшина // Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи / під заг. ред. Овчарук О. В. – К., 2004. – С. 6 – 16.
 15. Нестеров А. В. Контроль и оценка знаний обучаемых в системе управления качеством образования : автореф. на соиск. науч. степени канд. пед. наук / А. В. Нестеров. – СПб., 2004. – 21 с.
 16. Образовательный стандарт высшей школы: сегодня и завтра / под ред. В. И. Байденко, Н. А. Селезнева. – М., 2001. – 243 с.
 17. Овчарук О. В. Розвиток компетент­нісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти / О. В. Овчарук // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / під заг. ред. О.   В. Овчарук. – К., 2004. – 111 с.
 18. Онопрієнко О. В. Концептуальні засади компетентнісного підходу в сучасній освіті / О. В. Онопрієнко // Шлях освіти. – 2007. – № 4. – С. 32 – 37.
 19. Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий підхід та українські перспективи / під заг. ред. О. В. Овчарук. – К., 2004. – 111 с.
 20. Пометун О. І. Запровадження компетентнісного підходу – перспективний напрям розвитку сучасної освіти / О. І. Пометун // Вісник. – 2004. – № 22. – Режим доступу : http:www.visnykOiatp.org.ua
 21. Присяжная А. Ф. Прогностическая компетентность преподавателей и обучаемых / А. Ф. Присяжная // Педагогика. – 2005. – № 5. – С. 71 – 78.
 22. Селевко Г. Компетентности и их классификации / Г. Селевко // Народное образование. – 2004. – № 4. – С. 138 – 143.
 23. Субетто А. И. Онтология и эпистемология компетентностного подхода, классификация и квалимитрия компетенций / А. И. Субетто. – СПб.-М., 2006. – 72 с.
 24. Формирование общеевропейского пространства высшего образования. Задачи для Российской высшей школы. – М., 2004. – 356 с.

Ця стаття є поширеною версією роботи « Competence Approach in the Higher School : Theoretical Aspect » , раніше опублікованої в Advanced Science Journal (http://advancedscience.org/2011/2/2011-01-02- 083.pdf ).

Повний текст (PDF)...>>

 

 

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014