Home
   About the Journal
   Editorial Staff
  Journal Publication Ethics
   Requirements
   Archive
  Subscription
   Contacts
   Editor's Column
   Partners
   Announcements
 
 
2013, ¹ 1

Zhyhir’ V. ². Conceptual Framework of Constructing the Model of the Education Manager: Competency-Based Approach

Zhyhir’ V. I., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Chair, Department of Professional Education, Berdyansk State Pedagogical University.

Abstract
The article focuses on the current state of the system of higher education and the challenges of the professional training of education managers. It outlines the possible directions of the improvement of professional training of prospective educational establishment administrators in the context of competency-based approach. The notion of the model of the specialist is discussed, the need for its construction is justified, and the basic principles that determine the process of model development are listed. The existing models of the manager of an educational establishment are analyzed in terms of their efficacy and the principal types of activities constituting the work of the education manager are determined, including scientific, methodological, innovative, organizational, administrative, and economic. On the basis of the education manager’s professional activity structure consisting of the lists of spheres, objects of professional activity and its different types, as well as the qualificational characteristics, a competency-based model of the education manager is described. This model embraces the peculiarities of the education manager’s activity and includes all types of professional competencies that ensure that the professional activity of the education manager is carried out effectively. These competencies are described in the form of the skills necessary to deal with educational and administrative situations.

Key words: education manager, professional training, professional activity, professional competence, competency-based model.

References

  1. Bespal’ko V. P., Tatur Yu. G. Sistemno-metodicheskoye obespecheniye uchebno-vospitatelnogo protsessa podgotovki spetsyalistov: uchebno-metodicheskoye posobiye [Systemic and Methodological Support of the Educational Process in the Course of Specialists’ Training: an Instructional and Methodological Guide]. Moscow: Vysshaya shkola. 1989. 144 p. (rus)
  2. Yelnikova H. V. Upravlins’ka kompetentnist’ [Managerial Competence]. Kyiv : Red. zahalnoped. haz. 2005. (ukr)
  3. Kalmykov A. A. Programmno-metodicheskoye obespecheniye perepodgotovki prepodavateley vuza (na primere prepodavaniya Internet): dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk: spetsialnost 13.00.08 „Teoriya i metodika professionalnogo obrazovaniya” [Syllabus and Methodological Support of the Advanced Training of Higher Educational Institution Professors (on the Basis of Teaching Internet Technology): Candidate’s Dissertation in 13.00.02 “Theory and Methodology of Professional Education”. Moscow. 2002. 192 p. (rus)
  4. Bibik N. M., Vashchenko L. S., Lokshyna O. I., Ovcharuk O. V., et al. Kompetentnisny pidkhid u suchasniy osviti: svitovy dosvid ta ukrayinski perspectyvy [Competency-Based Approach in Modern Education: International Experience and Application in Ukraine]. Kyiv: K.I.S. 2005. 148 p. (ukr)
  5. Maslov V. Kotseptualni zasady pobudovy, smist i struktura modeli funktsionalnoyi competentnosti kerivnykiv navchalnykh zakladiv [Conceptual Framework for the Construction, the Content and Structure of the Functional Competency Model of Educational Establishment Administrators]. Teoriya ta metodolohiya osvity i nauky. 2009. No. 12. Pp. 3 – 9. (ukr)
  6. Talyzina N. F. Puti razrabotki profilya spetsialists [The Ways of Construction of Specialist’s Profile]. Saratov: SGU. 1987. 176 p. (rus)
  7. Shtof V. A. Modelirovaniye i filosofiya [Modeling and Philosophy]. Moscow, Leningrad: Nauka. 1966. 30 p.
  8. Entsyklopediya professionalnogo obrazovaniya [Professional Education Encyclopedia]. Moscow: Ros. Akademiya Obrazovaniya, Assotsiatsiya “Professionalnoye Obrazovaniye”. 1998. Vol. 2. 567 p. (rus)

Full text (PDF)...>>

 

 
 
© Luhansk Taras Shevchenko National University, 2012 – 2014