Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2013, № 1

Жигірь В. І. Концептуальні засади побудови моделі менеджера освіти: компетентнісний підхід

Жигірь В. І., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти Бердянського державного педагогічного університету.

Анотація
У статті визначено сучасний стан та проблеми системи вищої професійної освіти в рамках підготовки менеджера освіти та окреслено основні напрями вдосконалення професійної підготовки майбутнього керівника навчального закладу в умовах реалізації компетентнісного підходу. Автор розглядає поняття «модель фахівця», обґрунтовує необхідність її побудови та перераховує вихідні принципи, які її визначають. У статті також проаналізовано наявні моделі керівників навчальних закладів, виявлено основні види діяльності менеджера освіти, змальовано авторську компетентнісну модель майбутнього менеджера освіти.

Ключові слова: менеджер освіти, професійна підготовка, професійна діяльність, професійна компетентність, компетентнісна модель.

Література

  1. Беспалько В. П. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов : учеб.-метод. пособие / В. П. Беспалько, Ю. Г. Татур. –  М. : Высш. шк., 1989. – 144 с.
  2. Єльникова Г. В. Управлінська компетентність / Г. В. Єльникова. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005.
  3. Калмыков А. А. Программно-методическое обеспечение переподготовки преподавателей вуза (на примере преподавания Интернет) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08  / А. А. Калмыков. – М., 2002. – 192 с.
  4. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи / Бібік Н. М., Ващенко Л. С., Локшина О. І., Овчарук О. В. та ін. / заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2005. – 148 с.
  5. Маслов В. Концептуальні засади побудови, зміст і структура орієнтовної моделі функціональної компетентності керівників навчальних закладів / В. Маслов // Теорія та методологія освіти і науки. – 2009. – № 12. – С. 3 – 9.
  6. Талызина Н. Ф. Пути разработки профиля специалиста / Н. Ф. Талызина. – Саратов : СГУ, 1987. – 176 с.
  7. Штоф В. А. Моделирование и философия / В. А. Штоф. – М.–Л. : Наука, 1966. – 30 с.
  8. Энциклопедия профессионального образования под ред. C. Я. Батышева. – М. : Рос. академия образования, Ассоциация «Профессиональное образование», 1998. – Т. 2. – 567 с.

Повний текст (PDF)...>>

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014