Home
   About the Journal
   Editorial Staff
  Journal Publication Ethics
   Requirements
   Archive
  Subscription
   Contacts
   Editor's Column
   Partners
   Announcements
 
 
2013, ¹ 1

Knyazheva ². À. The Formation and Development of University Education in the 11th –18th Centuries and its Role in the Training of Prospective University Professors

Knyazheva ². À., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Doctoral Student, Institute of Preschool and Special Education, The South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky

Abstract
The article determines the main trends in the formation and development of university education from the moment of its inception and through the 18th Century and defines its role in the preparation of university professors.
The author exposes the challenges that had to be confronted when establishing first vocational schools (e.g., Atheneum, the University of Magnaura, Beirut, Montpellier, Salerno, and Padua) and higher educational establishments (Bologna, Paris, Salamanca, Vicenza, Oxford, Cambridge, Prague, Lviv) and describes the formation and development of the European university education, as well as the features of the teaching system in different historical epochs. The contribution of famous educators, philosophers, politicians, and other scholars that proved to be crucial to the development of university education is discussed.
Special attention is given to the analysis of the priorities of university professors training within certain historical period. The content and basic forms of such training specific to certain periods are discussed as well. The role of Master-level courses in training of prospective university professors, as seen from the historical point of view, is also covered. Detailed analysis of the training of university professors in first Ukrainian educational establishments (e.g., the Ostroh Academy, Kyiv-Mohyla Academy and Saint Sophia Cathedral) allowed tracing the origin and development of Ukrainian traditions in this sphere. 

Key words: university education, professors, higher school, training.

References

 1. Klossovskiy A. Materialy k voprosu o postanovke universitetskogo dela v Rossii [Materials to the Issue of University Affairs in Russia]. Odessa. 1903. 136 p. (rus)
 2. Mayorov G. G. Formirovaniye srednevekovoy filosofii. Latinskaya patristika [Formation of Medieval Philosophy. Latin Patristics]. Moscow, URSS. 2009. 296 p. (rus)
 3. Zhilson Ye. Filosofiya v srednie veka. Ot istokov patristiki do kontsa 14 veka [Philosophy in the Middle Ages. From the Origins of Patristics through the End of the 14th Century]. Moscow, Kul’turnaya revolyutsiya. 2010. 678 p. (rus)
 4. Averintsev S. S. Poetika rannevizantiyskoy literatury [Poetics of Early Byzantine Literature]. St. Petersburg, Azbuka-Klassika. 2004. 480 p. (rus)
 5. Dzhurinskiy A. N. Istoriya zarubezhnoy pedagogiki [History of Foreign Pedagogy]. Study guide for university students. Mosow, FORUM–INFRA-M. 1998. 263 p. (rus)
 6. Obshchiye problemy filosofii nauki: Slovar’ dlya aspirantov i soiskateley [General Problems in the Philosophy of Science: Glossary for Post-graduate Students]. Compilation and editing by N. V. Bryanik, executive editor O. N. D’yachkova. Yekaterinburg, Ural University Press. 2007. 318 p. (rus)
 7. Kuz’mins’kyi A. I. Pedahohika vyshchoyi shkoly [Pedagogy of Tertiary School]. Study guide. Kyiv, Znannya. 2005. 486 p. (ukr)
 8. Vitvyts’ka S. S. Osnovy pedahohiky vyshchoyi shkoly [The Fundamentals of Higher Education Pedagogy] Module-rating System Study Guide for Master-level Students. Kyiv, Tsentr navchal’noyi literatury. 2006. 384 p. (ukr)
 9. Solyanikov Yu. V. Obespecheniye kachestva podgotovki magistrantov pedagogicheskogo universiteta k nauchno-issledovatel’skoy deyatel’nosti [Quality Assurance in Research Training of Graduate Students of Pedagogical Universities]. Doctoral dissertation: 13.00.08. St. Petersburg. 2003. 169 p.(rus)
 10. Zhukov V. I. Universitetskoe obrazovanie: istorija, sociologija, politika [University Education: History, Sociology, Politics]. Moscow, Akademicheskiy proekt. 2003. 384 p. (rus)
 11. Lomonosov M. V. Dopolneniye k mneniyu o proekte novogo universitetskogo reglamenta [Additional View on the Project of New University Code]. O vospitanii i obrazovanii. Moscow. 1999. Pp. 21 – 29. (rus)
 12. Isaev I. F. Teoreticheskiye osnovy formirovaniya professional’no-pedagogicheskoy kul’tury prepodavatelya vysshey shkoly [The Theoretical Basis for the Formation of the Professional and Pedagogical Culture of University Professors]. Ed.D. thesis: 13.00.01. Moscow. 1993. 486 p. (rus)
 13. Zakharov I. V., Lyahovich E. S. Missiya universiteta v yevropeyskoy kul’ture [The University’s Mission in the European Culture]. Moscow. 1994. 360 p.
 14. Vaganova V. I. Sistema professional’no-pedagogicheskoy podgotovki uchitelya fiziki v klassicheskom universitete [The System of Professional Pedagogical Training of the Teachers of Physics in a Classical University]. Ed. D. thesis. 13.00.02, 13.00.08. Moscow. 2006. 459 p.

Full text (PDF)...>>

 

 
 
© Luhansk Taras Shevchenko National University, 2012 – 2014