Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2013, № 1

Княжева І. А. Становлення й розвиток університетської освіти в ХІ – ХVІІІ століттях та її роль у підготовці майбутніх викладачів вищої школи

Княжева І. А., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри дошкільної педагогіки Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Анотація
Стаття присвячена з’ясуванню основних тенденцій розвитку університетської освіти від моменту її виникнення до XVIII ст. і визначенню її ролі в підготовці викладачів вищої школи. Автором розкрито проблемні аспекти виникнення із зазначенням перших вищих навчальних закладів, становлення й розвитку європейської університетської освіти, виявлено особливості системи викладання в різні історичні епохи, а також розглянуто діяльність відомих педагогів, філософів, політиків та інших вчених, яка вплинула на розвиток університетської освіти. Особливу увагу приділено розташуванню акцентів, яким надавали перевагу під час підготовки претендентів на викладацьку посаду впродовж певної історичної доби. Визначено зміст і основні форми здійснення підготовки викладачів для вищої школи в указаний історичний період, простежено становлення вітчизняних традицій такої підготовки.

Ключові слова: університетська освіта, викладачі, вища школа, підготовка.

Література

 1. Клоссовский А. Материалы к вопросу о постановке университетского дела в России /А. Клоссовский. – Одесса, 1903. – 136 с.
 2. Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика / Г. Г. Майоров. – М. : УРСС, 2009. – 296 с.
 3. Жильсон Э. Философия в средние века. От истоков патристики до конца XIV века /Этьен Жильсон. – М. : Культурная революция, 2010. – 678 с.
 4. Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы / C. C. Аверинцев. – СПб : Азбука-Классика, 2004. – 480 с.
 5. Джуринский А. Н. История зарубежной педагогики : учеб. пособие для высш. шк. / А. Н. Джуринский. – М. : Изд-во ФОРУМ–ИНФРА-М, 1998. – 263 с.
 6. Общие проблемы философии науки : словарь для аспирантов и соискателей / сост. и общ. ред. Н. В. Бряник ; отв. ред. О. Н. Дьячкова. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2007. – 318 с.
 7. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 c.
 8. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : підруч. за модульно-рейтинговою системою навчання для студ. магістратури / С. С. Вітвицька. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 384 с.
 9. Соляников Ю. В. Обеспечение качества подготовки магистрантов педагогического университета к научно-исследовательской деятельности : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Юрий Владимирович Соляников. – СПб, 2003. – 169 с.
 10. Жуков В. И. Университетское образование: история, социология, политика / В. И. Жуков. – М. : Академ. Проект, 2003. – 384 с.
 11. Ломоносов М. В. Дополнение к мнению о проекте нового университетского регламента / М. В. Ломоносов // О воспитании и образовании. – М., 1991. – С. 21 – 29.
 12. Исаев И. Ф. Теоретические основы формирования профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Илья Федорович Исаев. – М., 1993. – 468 с.
 13. Захаров И. В. Миссия университета в европейской культуре / И. В. Захаров, Е. С. Ляхович. – М., 1994. – 360 с.
 14. Ваганова В. И. Система профессионально-педагогической подготовки учителя физики в классическом университете : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02, 13.00.08 / Валентина Ивановна Ваганова. – М., 2006. – 459 с.

Повний текст (PDF)...>>

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014