Home
   About the Journal
   Editorial Staff
  Journal Publication Ethics
   Requirements
   Archive
  Subscription
   Contacts
   Editor's Column
   Partners
   Announcements
 
 
2013, Ļ 3

Zinchenko V. ő. The Model of Monitoring the Quality of Educational Process in the Higher Educational Establishment

Zinchenko V. ő., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Luhansk Taras Shevchenko National University.

Abstract
The article discusses the need for introducing an effective model of monitoring the quality of educational process in higher educational institutions. The latter is seen as an important instrument of quality management in higher education, which should be developed in regard with the main tasks of higher education modernization. The role of pedagogical modelling in a comprehensive study of the educational process in higher educational establishments is emphasized. The article also identifies the ways of the educational process quality enhancement.
On the basis of Ukrainian and foreign experience in the development of the models of quality in higher education, the model of monitoring the quality of the educational process in higher educational institutions was created. The model consists of three interconnected blocks, such as the target block, which provides for the unity of the purposes and the issues in the system of monitoring the educational process quality; the techniques block, specifying the content and techniques used in a stage-by-stage implementation of quality monitoring; and the productive block, which implies the comparison of the outcomes planned with the outcomes received to outline the necessary administrative measures to improve the quality of the educational process.

Key words: educational monitoring, pedagogical modelling, educational process in the higher educational institution, quality management of the educational process, the model of monitoring the quality of the educational process in the higher educational institution.

References

 1. Zinchenko V. O. Modeli upravlinnya yakistyu vyshchoyi osvity [Models of Monitoring the Quality of Higher Education]. Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahalnoosvitniy shkolakh: zbirka naukovykh prats. Zaporizhzhya. 2001. Is. 15 (68). Pp. 289 Ė 298. (ukr)
 2. Baydatsíka N. M. Pedahohichni umovy monitorynhu yakosti navchalnykh dosyahnen studentiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh nederzhavnoyi formy vlasnosti: dyssertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata pedahohichnykh nauk: spetsialnist 13.00.04 Teoriya i metodyka profesiynoyi osvity [Pedagogical Conditions of Monitoring the Quality of Studentsí Learning Outcomes in Non-Government Higher Educational Institutions: Candidate of Sciences Dissertation in 13.00.04 Theory and Methodology of Tertiary Education]. Vinnytsya. 2007. 220 p. (ukr)
 3. Turzhansíka O. S. Orhanizatsiyno-pedahohichni umovy monitorynhu yakosti pidhotovky maybutnikh uchyteliv matematyky: avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata pedahohichnykh nauk: spetsialnist 13.00.04 Teoriya i metodyka profesiynoyi osvity [Organizational and Pedagogical Conditions of Monitoring the Quality of Prospective Mathematics Teachersí Training: an Abstract of Candidate of Sciencesí Dissertation in 13.00.04 Theory and Methodology of Tertiary Education. Vinnytsya. 2012. 20 p. (ukr)
 4. Denysenko A. O. Orhanizatsiya monitroynhu vykhovnoyi systemy vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv: dyssertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata pedahohichnykh nauk: spetsialnist 13.00.01 Zahalna pedahohika ta istoriya pedahohiky [Organization of Monitoring of the Educational System of Higher Pedagogical Educational Institutions: Candidate of Sciencesí Dissertation in 13.00.01 General Pedagogy and History of Pedagogy]. Kharkiv. 2008. 220 p. (ukr)
 5. Oleandr T. M. Monitorynh yakosti pryrodnycho-naukovoyi osvity v universytetakh SShA: avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata pedahohichnykh nauk: spetsialnist 13.00.01 Zahalna pedahohika ta istoriya pedahohiky [Monitoring of Quality of Natural Sciences Education in the U.S. Universities: an Abstract of Candidate of Sciencesí Dissertation in 13.00.01 General Pedagogy and History of Pedagogy]. Ternopil. 2011. 22 p. (ukr)
 6. Chandra M. Yu. Sistemny monitoring kak sredstvo upravlyeniya obrazovatelnogo protsessa: dissertatsiya na soiskaniye nauchnoy stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk: spetsialnost 13.00.08 Teoriya i metodika professionalnogo obrazovaniya [Systemic Monitoring as a Means of Management of Educational Process Quality: Candidate of Sciencesí Dissertation in 13.00.08 Theory and Methodology of Tertiary Education]. Volgograd. 2008. 203 p. (rus)
 7. Shabanov G. A. Pedagogicheskoye obespecheniye kachestva obrazovaniya v vuze: dissertatsiya na soiskaniye nauchnoy stepeni dokotora pedagogicheskikh nauk: spetsialnost 13.00.08 Teoriya i metodika professionalnogo obrazovaniya [Pedagogical Support of the Quality of Education in a Higher Educational Institution: Doctoral Dissertation in 13.00.08 Theory and Methodology of Tertiary Education]. Moscow. 2006. 407 p. (rus)
 8. Becket N., Brookes M. Analysing Quality Audits in Higher Education. Brookes eJournal of Learning and Teaching. 2005. Vol. 1. Is. 2. 13 p. (eng)
 9. Blackmore J. A. A critical evaluation of peer review via teaching observation within higher education. International Journal of Educational Management. 2005. Vol. 19. Is. 3. Pp. 218 Ė 232. (eng)
 10. DSTU-P IWA 2:2000. Systema upravlinnya yakistyu. Nastanovy shchodo zastosuvannya ISO 90001:2000 u sferi osvity (chynny vid 2008-01-02) [Ukrainian State Standard DSTU-P IWA 2:2000. System of Quality Monitoring. Guidelines for Implementing ISO 9001:2000 in Education (in force since 01/01/2008)]. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny. 2008. 70 p. (ukr)
 11. Bermus A. G. Upravleniye kachestvom professionalno-pedagogicheskogo obrazovaniya: monographiya [Management of Tertiary Pedagogical Education: a Monograph]. Rostov-na-Donu: Iz-vo RGPU. 2002. 288 p. (rus)

Full text (PDF)...>>

 
 
© Luhansk Taras Shevchenko National University, 2012 – 2014