Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2013, № 3

Зінченко В. О. Модель моніторингу якості навчального процесу у вищому навчальному закладі

Зінченко В. О., кандидат педагогічних наук, доцент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

Анотація
У статті, спираючись на основні завдання модернізації вищої освіти, доведено необхідність упровадження у вищих навчальних закладах моніторингу якості навчального процесу як дієвого інструменту управління якістю освіти. Обґрунтована необхідність застосування педагогічного моделювання з метою визначення тих характеристик моніторингу, які дозволять усебічно дослідити навчальний процес у вищому навчальному закладі та знайти шляхи покращення його якості. Автором узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід розробки моделей моніторингу якості в системі вищої освіти та створено модель моніторингу якості навчального процесу.

Ключові слова: освітній моніторинг, педагогічне моделювання, навчальний процес у вищому навчальному закладі, управління якістю навчального процесу, модель моніторингу якості навчального процесу у вищому навчальному закладі.

Література

 1. Зінченко В. О. Моделі управління якістю вищої освіти / В. О. Зінченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 15 (68) – С. 289 – 298.
 2. Байдацька Н. М. Педагогічні умови моніторингу якості навчальних досягнень студентів у вищих навчальних закладах недержавної форми власності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Байдацька Наталія Михайлівна. – Вінниця, 2007. – 220 с.
 3. Туржанська О. С. Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підготовки майбутніх учителів математики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / О. С. Туржанська. – Вінниця, 2012. – 20 с.
 4. Денисенко А. О. Організація моніторингу виховної системи вищих педагогічних навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Денисенко Анжела Олегівна. – Х., 2008. – 220 с.
 5. Олеандр Т. М. Моніторинг якості природничо-наукової освіти в університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. Наук  : спец. 13.00.01 / Т. М. Олеандр. – Тернопіль, 2011. – 22 с.
 6. Чандра М. Ю. Системный мониторинг как средство управления качеством образовательного процесса : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / М. Ю. Чандра. – Волгоград, 2008. – 203 с.
 7. Шабанов Г. А. Педагогическое обеспечение качества образования в вузе : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08 / Г. А. Шабанов. – М., 2006. – 407 с.
 8. Becket N., Brookes M. Analysing Quality Audits in Higher Education / N. Becket, М. Brookes // Brookes eJournal of Learning and Teaching, January 2005 Vol. 1, Iss: 2, 13 p.
 9. Blackmore J. A. A critical evaluation of peer review via teaching observation within higher education / J. A. Blackmore // International Journal of Educational Management, 2005, Vol. 19 Iss: 3 pp. 218 – 232.
 10. ДСТУ-П IWA 2:2000. Система управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 у сфері освіти (Чинний від 2008-01-01). – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – 70 с.
 11. Бермус А. Г. Управление качеством профессионально-педагогического образования : монография / А. Г. Бермус. – Ростов н/Д. : Изд-во РГПУ, 2002. – 288 с.


Повний текст (PDF)...>>

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014