Home
   About the Journal
   Editorial Staff
  Journal Publication Ethics
   Requirements
   Archive
  Subscription
   Contacts
   Editor's Column
   Partners
   Announcements
 
 
2014, 2

Pryima S. . Synergistic and Information Approach as a Methodological Tool of Studying Open Adult Education

Pryima S. ., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Computer Science and Cybernetics, Melitopol State Pedagogical University named after Bogdan Khmelnitsky.

Abstract
The article contains the analysis of contemporary philosophical and methodological tools aimed at the selection of the methodology for studying the phenomenon of the open adult education.
The systems approach, which is the dominant one in the philosophy of rationalism, is characterized by a range of restrictions in studying such complicated, dynamic, and non-linear phenomena, as open world and open education. It was concluded that the most adequate post-non-classical methodology for the development of theoretical and methodological foundations of the open adult education is the synergistic and information approach.
Synergistic and information approach deals with a non-linear development as in the case of bifurcation, i.e., when a new personal or social quality is not a result of natural slow development, but is a consequence of a choice of one of the variants of development under the influence of collective and individual relations, which radically changes the direction of not only social phenomena, but human nature as well. It is proved that it is the synergistic and information approach that completely and thoroughly embraces the modern world outlook and enables the conceptualization within the concept of the open adult education of such categories as openness and information.

Key words: openness, information, open adult education, systems approach, synergistic and information approach.

References

 1. Vasilkova VV. Poriadok i Khaos v Razvitii Sotsialnykh Sistem: Sinergetika i Teoriya Sotsialnoy Samoorganizatsii [Order and Chaos in Social Systems Development: Synergetics and Theory of Social Self-organization]. St. Petersburg: Publishing House Lan.1999. 478 p. (rus)
 2. Vernadsky VI. Zhivoe veshchestvo [Living matter]. Moscow: Nauka, 1978. 358 p. (rus)
 3. Wiener, N. Kibernetika i obshchestvo [Cybernetics and Society]: transl. from English by . G. Panfilova; Ed. and foreword by E. Y. Kolman. oscow: Izdatelstvo inostrannoy literatury, 1958. 199 p. (rus)
 4. Gorbunova LL. Model otkrytogo obrazovaniya molodiozhi i vzroslykh [Open Education Model for Youth and Adults]. Chelovek i obrazovanie[Man and Education]. 2008. No. 1 (14). Pp. 40  44. (rus)
 5. Dobronravova IS. Na kakikh osnovaniakh vozmozhno edinstvo sovremiennoy nauki? [On what grounds can contemporary science be integrated?]. Sinergeticheskaya paradigma [SynergisticParadigm]. oscow: Progress  Traditsia, 2000. Pp. 343  353. (rus)
 6. Yegorov VS. Filosofiya otkrytogo mira [Open World Philosophy]. oscow: Moscow Psychological and Social Institute; Voronezh: Publishing House MODEK, 2002. 320 p. (rus)
 7. Karpov . V. Metasistemnyy podkhod k izuchieniu funktsionalnykh zakonomernostey organizatsii lichnosti [Meta-systems Approach to the Study of Functional Laws of Personality Organization]. Visnyk YarHu [Bulletin of P. G. Demidov Yaroslavl State University]. Series: Humanitarian Sciences. 2013. No. 2 (24). Pp. 55  61. (rus)
 8. Klimontova . . Metasistemnyy podkhod kak osnova izucheniya vnutrennego mira cheloveka [Meta-system Approach as a Basis for the Study of the Human Inner World]. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya[Theory and Practice of Social Development]. 2013. No. 10. Pp. 158  160. (rus)
 9. Kniazeva YeN., Kurdiumov S. P. Sinergeticheskaya Paradigma. Osnovnye Ponyatiya v Kontekste Istorii Kultury [Synergistic Paradigm. Main Notions in the Context of the History of Culture]. Zhivaya etika i nauka [Living Ethics and Science]. 2008. No. 1. Pp. 379  443. (rus)
 10. Novik IB., Abdullaev . S. Vvedienie v informatsionnyy mir [Introduction to the World of Information]. oscow: Nauka, 1991. 232 p. (rus)
 11. Passe R. Informatsionnaya revolyutsiya [Information Revolution]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya [World Economics and International Relations]. 1989. No. 2. Pp. 61  62. (rus)
 12. Peskov VP. Metasistemnyy podkhod k issledovaniyu struktury predstavleniya [Meta-system Approach to Studying Presentation Organization]. Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik [Yaroslav Pedagogical Bulletin]. Vol. II (Psychological and Pedagogical Sciences). 2010. No. 3. Pp. 192  202. (rus)
 13. Pozhuev V. I. Hlobalne informatsiine suspilstvo yak novyi sotsialnyi ta ekonomichnyi fenomen XXI stolittia [Global Information Society as a New Social and Economic Phenomenon of 21st Century]. HumanitarnyivisnykZaporizkoiderzhavnoiinzhenernoiakademii [HumanitarianBulletinofZaporizhia StateEngineeringAcademy]: collection of scientific works. Zaporizhia: ZSEA, 2013. Issue 52. Pp. 5  14. (ukr)
 14. Pozhuev V. . Pozhuiev V. I. Osmyslennia mistsia i roli informatsii u suchasnomu suspilstvi [Realization of the Place and Role of Information in the Modern Society]. HumanitarnyivisnykZaporizkoiderzhavnoiinzhenernoiakademii [HumanitarianBulletinofZaporizhiaStateEngineeringAcademy].  Zaporizhia: ZSEA, 2010. Issue 42. Pp. 4  13. (ukr)
 15. Prigozhin I., Stengers I. Poryadok iz khaosa: Novyy dialog cheloveka s prirodoy [Order out of Chaos: Mans New Dialogue with Nature]: transl. from English. Ed. by V. I. Arshynov, Yu. L. Klimontovich, Y. V. Sachkov. oscow: Progress, 1986. 432 p. (rus)
 16. Khashchanskiy I. V. O sistemno-sinergeticheskom podkhode v reshenii problem razvivayushchego obucheniya [On the System and Synergistic Approach to the Solving of the Developing Educational Problems]. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena [News of the Herzen State Pedagogical University of Russia]. 2008. No. 61. Pp. 487  492. (rus)
 17. Shapoval VM. Transtsendentalni vymiry svobody: filosofsko-antropolohichnyi analiz [Transcendental Dimensions of Freedom: Philosophical and Anthropological Analysis]: Doctoral dissertation in philosophy. Kharkiv, 2010. 419 p. (ukr)
 18. Yakovleva NV. Metazhiznedeyatelnost: metasistemnyy podkhod k analizu zhiznedeyatelnosti cheloveka [Meta-vital Activity: Meta-systems Approach to the Analysis of the Human Vital Activity]. Prikladnaya yuridicheskaya psikhologiya [AppliedJuridicalPsychology]. 2011. No. 2. Pp. 18  22. (rus)

Full text (PDF)...>>

 
 
© Luhansk Taras Shevchenko National University, 2012 – 2014