Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2014, № 2

Прийма С. М. Синергійно-інформаційний підхід як методологічний інструментарій дослідження відкритої освіти дорослих

Прийма С. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького.

Анотація
У статті здійснено аналіз сучасного філософсько-методологічного інструментарію з метою вибору методології для дослідження феномену відкритої освіти дорослих. Показано, що панівний у філософії раціоналізму системний підхід має низку обмежень у плані вивчення таких складних динамічних і нелінійних феноменів, як відкритий світ і відкрита освіта. Зроблено висновок про те, що найбільш адекватною постнекласичною методологією для розробки теоретико-методологічних засад відкритої освіти дорослих є синергійно-інформаційний підхід. Доведено, що саме цей підхід дає змогу повно та всебічно розкрити сучасне світорозуміння й концептуалізувати в рамках феномену відкритої освіти дорослих такі категорії, як „відкритість” та „інформація”.

Ключові слова: відкритість, інформація, відкрита освіта дорослих, системний підхід, синергійно-інформаційний підхід.

Література

 1.  Василькова В. В. Порядок и хаос в развитии социальных систем : Синергетика и теория социальной самоорганизации / В. В. Василькова. – СПб. : Изд-во „Лань”, 1999. – 478 с.
 2. Вернадский В. И. Живое вещество / В. И. Вернадский. – М. : Наука, 1978. – 358 с.
 3. Винер Н. Кибернетика и общество / Н. Винер; пер. с англ. Е. Г. Панфилова ; общ. ред. и предисловие Э. Я. Кольмана. – М. : Изд-во иностр.  лит., 1958. – 199 с.
 4. Горбунова Л. Л. Модель открытого образования молодежи и взрослых / Л. Л. Горбунова // Человек и образование. – 2008. — № 1 (14). – С. 40 – 44.
 5. Добронравова И. С. На каких основаниях возможно единство современной науки ? / И. С. Добронравова / Синергетическая парадигма. – М. : Прогресс – Традиция, 2000. – С. 343 – 353.
 6. Егоров В. С. Философия открытого мира / В. С. Єгоров. – М. : Моск. психол.-соц. ин-т; Воронеж : Изд-во НПО „МОДЭК”, 2002. – 320 с.
 7. Карпов А. В. Метасистемный подход к изучению функциональных закономерностей организации личности / А. В. Карпов // Вестник ЯрГУ. – Серия : Гуманитарные науки. — 2013. – № 2 (24). – С. 55 – 61.
 8. Климонтова Т. А. Метасистемный подход как основа изучения внутреннего мира человека / Т. А. Климонтова // Теория и практика общественного развития. – 2013. – № 10. – С. 158 – 160.
 9. Князева Е. Н. Синергетическая парадигма. Основные понятия в контексте истории культуры / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов // Живая этика и наука. – 2008. –  № 1. –  С. 379 – 443.
 10. Новик И. Б. Введение в информационный мир / И. Б. Новик, А. Ш. Абдуллаев. – М. : Наука, 1991. – 232 с.
 11. Пассе Р. Информационная революция / Р. Пассе // Мировая экономика и международные отношения. – 1989. – № 2. – С. 61 – 62.
 12. Песков В. П. Метасистемный подход к исследованию структуры представления / В. П. Песков // Ярославский педагогический вестник (Психолого-педагогические науки). – 2010. – № 3. – С. 192 – 202.
 13. Пожуєв В. І. Глобальне інформаційне суспільство як новий соціальний та економічний феномен ХХІ століття / В. І. Пожуєв // Гуманіт. вісн. Запорізьк. держ. інженерної академії : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗДІА, 2013. – Вип. 52. – С. 5 – 14.
 14. Пожуєв В. І. Осмислення місця і ролі інформації у сучасному суспільстві / В. І. Пожуєв // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗДІА, 2010. – Вип. 42. – С. 4 –13.
 15. Пригожин И. Порядок из хаоса : Новый диалог человека с природой ; пер. с англ. / И. Пригожин, И. Стенгерс ; общ. ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича, Ю. В. Сачкова. – М. : Прогресс, 1986. – 432 с.
 16. Хащанский И. В. О системно-синергетическом подходе в решении проблем развивающего обучения / И. В. Хащанский // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2008. – № 61. – С. 487 – 492.
 17. Шаповал В. М. Трансцендентальні виміри свободи: філософсько-антропологічний аналіз : дис. … д-ра філос. наук : 09.00.04 / Шаповал Володимир Миколайович. – Х., 2010. – 419 с.
 18. Яковлева Н. В. Метажизнедеятельность: метасистемный подход к анализу жизнедеятельности человека / Н. В. Яковлева //Прикладная юридическая психология. – 2011. –  № 2. – С. 18 – 22.

Повний текст (PDF)...>>

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014