Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 3

Кінаш І. А. Роль інформаційних технологій у професійній підготовці фахівців обліку й аудиту

Кінаш І. А., кандидат економічних наук, доцент кафедри соціальної економіки та інформаційних технологій Подільського державного аграрно-технічного університету.

Анотація
У статті досліджено стан розвитку та використання інформаційних систем і технологій в обліку, обґрунтовано їхню важливу роль у підготовці кваліфікованих фахівців обліку й аудиту, висвітлено теоретичні питання органі­зації та використання інформаційних систем під час викладання облікових дисциплін, визначено переваги та недоліки застосування комп'ютерних технологій у навчальному процесі.

Ключові слова: інформаційні системи, засоби інформаційних технологій, комп'ютеризація, бухгалтерський облік, електронний документообіг.

Література

  1. Бутинець   Ф.   Ф. Ревізія теорії бухгалтерського обліку або парадигма ТХОМ / Ф. Ф.   Бутинець // Вісник ЖДТУ / [Економічні науки]. – 2008. – № 1 (43) – С. 3 – 17.
  2. Бутинець Ф. Ф. Інформаційні системи і технології в обліку : підруч. для студ. ВНЗ / Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Давидюк, В. В. Євдокимов, С. Ф.Легенчук. – 3 вид., перероб. і доп. – Житомир : ПП «Рута», 2007. – 468 с.
  3. Заєць А. Інформаційні технології є пріоритетом національного розвитку / А. Заєць. –Режим доступу : // www.in.gov.ua.
  4. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки» від 09.01.2007 р., № 537-V.
  5. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : навч. посіб. / С. В. Івахненков. – К. : Знання-прес, 2003. – 349 с.
  6. Кіндрацька Л. М. Професійні можливості викладача у викладанні облікових дисциплін / Л. М. Кіндрацька // Науковий журнал. – К. : КНЕУ ім.   В.   Гетьмана, 2009. – № 4 – С. 219 – 226.
  7. План заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки» від 09.01.2007 р., № 537-V (Розпорядження КМУ від 15.08.2007 р., № 653-р).
  8. Терещенко Л. О. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. / Л. О. Терещенко, Матієнко-Зубенко І. І. — К. : КНЕУ, 2004. — 187 с.
  9. Чижевська Л. В. Методика викладання облікових дисциплін : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Чижевський / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ПП ЇРута, 2003. – 504 с.
  10. Режим доступу : www.wikipedia.org.

Повний текст (PDF)...>>

 

 

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014