Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2013, № 1

Турянська О. Ф. Шкільний підручник з історії: яким йому бути?

Турянська О. Ф., доктор педагогічних наук, професор кафедри історії України Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Анотація
У статті визначено основні проблеми, наявні у сфері підручникотворення, запропоновано шляхи їх вирішення та визначено основні принципи, що мають детермінувати процес укладання навчальної книги. На основі ана­лізу сучасних підручників з історії автором виокремлено два підходи до створення шкільних підручників, що відбивають пріоритети авторів щодо відбору змісту навчального історичного матеріалу, а також методичної обробки текстів. Автор висловлює думку про те, що підручник з історії повинен не тільки бути носієм навчальної інформації наукового характеру, але й стати дидактичним засобом, що розкриває підліткам етико-естетичний зміст історичних подій, тим самим спрямовуючи й орієнтуючи їх у світі духовних і моральних цінностей.

Ключові слова: підручник, засіб навчання та розвитку, смисли історичного матеріалу.

Література

  1. Пометун О. І. Шкільний підручник нового покоління з історії, який він? // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / ред.кол., голов. ред. В. М. Мадзігон; наук. ред. О. М. Топузов. – К. : Пед. думка, 2011. – Вип. 11. – С. 477 – 484.
  2. Коротяев Б. И. Диалектика «недостающего» и «избыточного» в образовательном пространстве : монография / Б. И. Коротяев, В. С. Курило, В. В. Третьяченко ; М-во образования и науки Украины, Луган. нац. пед. ун-т им. Тараса Шевченко. – Луганск : Альма-матер, 2006. – 240 с.
  3. Бандровський О. Історія стародавньоо світу :  підруч. для 6-го класу загальноосвіт. навч. закл. / О. Бандровський, В. Власов. – К. : Генеза, 2006. – 256 с.; іл.
  4. Гуревичъ Я. Г. История Греции и Рима (курсъ систематический) / Я. Г. Гуревичъ. История…. – СПб. – 1889. – 296 с.
  5. Коровкин Ф. П. История древнего мира : учеб. для 5 кл. сред. шк. / Ф. П. Коровкин. – 30-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 1988. – 253, [1] с.
  6. Бердяев Н. Смысл истории / Н. Бердяев. – М. : Мысль, 1990. – 173 с.

Повний текст (PDF)...>>

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014