Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2013, № 1

Зеленська Л. Д. Діяльність учених рад університетів України в ХІХ столітті

Зеленська Л. Д., доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Анотація
У статті розкрито практику діяльності загальноуніверситетських колегіальних органів (учених рад) протягом XIX ст.  На підставі аналізу нормативної бази досліджуваного періоду визначено перелік функцій, які було покладено на вчені ради вітчизняних університетів. Описано коло питань, якими займалася вчена рада під час укладання правил для студентів, як-от: а) про обов’язки студентів і дотримання ними належного порядку; б) про стягнення, яким підлягають студенти; в) про зарахування в студенти університету й допущення сторонніх осіб до слухання лекцій; г) про перехід з одного університету до іншого й з одного факультету на інший; д) про виключення з університету тощо. Із урахуванням специфіки урядових реформ у галузі вищої освіти окресленого історичного періоду схарактеризовано змістові напрями реалізації названих функцій вченимирадами Харківського, Київського та Новоросійського університетів.

Ключові слова: університет, учена рада, діяльність, функції, напрями, зміст.

Література

 1. Багалей Д. И. Краткий очерк истории Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805 – 1905), составленный професорами Д. И. Багалеем, Н. Ф. Сумцовым, В. П. Бузескулом / Д. И. Багалей, Н. Ф. Сумцов, В. П. Бузескул. – Х. : Тип. А. Дарре, 1906. – 329 с.
 2. Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета Св. Владимира / М. Ф. Владимирский-Буданов. – К. : Тип. ун-та Св. Владимира, 1884. – Т. 1. – 676 с.
 3. ДАОО, Ф. 45,  Оп.2-4, Спр. 1822 «Дела Совета с 1865 по 1908 гг.», 1865-1908.
 4. Зеленська Л. Д. Учена рада університету: історія, теорія, досвід : монографія /Л. Д. Зеленська ; Харк. нац., пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Х. : ХНАДУ, 2011. – 480 с.
 5. Извлечения из протоколов заседаний Совета университета Св. Владимира 16-го и 22-го ноября 1879 г. // Унив. известия. – 1880. – № 2. – С. 21 – 32.
 6. Краткий отчет Новороссийского университета в 1871 – 72 акад. год. – Одесса : [б. и.], 1872. – 24 с.
 7. Маркевич А. И. Двадцатипятилетие императорского Новороссийского университета : ист. записка экстра-ординарного профессора А. И. Маркевича и академ. списки / А. И. Маркевич. – Одесса : Эконом. тип., 1890. – 734 с.
 8. О порядке оставления молодых людей при университетах и командирования за границу для приготовления к профессорскому званию // Сборник постановлений и распоряжений по университету Св. Владимира и прочим русским университетам с 1878 по 1891 год включительно. – [Б. м., 1892]. – С. 275.
 9. О производстве в ученые степени на основании положения о сем, 12 января 1819 г. // Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. – СПб., 1875. – Т. 1 : (1802 – 1825). – С. 1247–1258.
 10. Общий устав Императорских российских университетов 1835 г. – Х. : Тип. ун-та, 1837. – 50 с.
 11. Общий устав Императорских российских университетов 1863 г. – СПб., 1863. – 43 с.
 12. Общий устав Императорских российских университетов 1884 г. – СПб., 1884 – 51 с.
 13. Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1892 год. – Х. : Тип. Дарре, 1893. – 128 с.
 14. Отчет о состоянии Императорского Харьковского университета за 1845 – 1846 акад. год, составленный по поручению Совета ордин. проф. доктором права И. Платоновым. – Х. : Тип. ун-та, 1846. – 112 с.
 15. Отчет о состоянии Харьковского университета за 1852 – 1853 акад. год. – Х. : Тип. ун-та, 1853. – 74 с.
 16. Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1877 год, составленный комиссией, назначенной Советом университета из профессоров – Степанова, Шерцля, Гаттенбергера и Кузнецова. – Х. : Тип. ун-та, 1878. – 84 с.
 17. Положение о производстве в ученые степени, 6 апреля 1844 г. // Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения.– СПб., 1876. – Т. 2 : (1840 – 1855). – С. 476 – 485.
 18. Протокол заседаний Совета Императорского Харьковского университета, 31 мая 1874 года // Записки Императорского Харьковского университета. – 1874. – Т. 3, ч. офиц. – С. 155 – 168.
 19. Протокол заседания Совета университета Св. Владимира, 4-го октября 1889 г. // Унив. известия. – 1890. – № 2. – С. 1 – 35.
 20. Протокол заседания Совета университета Св. Владимира, 10-го августа 1863 г. // Унив. известия. – 1863. – № 1 – 9. – С. 1 – 23.
 21. Протокол заседания Совета университета Св. Владимира, 11-го декабря 1870 г. // Унив. известия. – 1871. – № 3. – С. 1 – 32.
 22. Протоколы заседаний Совета Императорского Новороссийского университета. – 1868. – № 2. – 79 с.
 23. Протоколы заседаний Совета Императорского Новороссийского университета с 19-го января по 29-е мая 1876 года // Записки Императорского Новороссийского университета. – Одесса, 1876. – Т. 19. – С. 1 – 91.
 24. Устав Императорского Харьковского университета 1804 г. // Периодические сочинения об успехах народного просвещения. – 1805. – № 10. – С. 225 – 285.
 25. ЦДІАУ, Ф.707, Оп.136, Спр. 13 «Протоколы заседений Совета университета Св. Владимира, представленные на утверждение попечителя», 1870. – 113 арк.
 26. ЦДІАУ, Ф.707, Оп.17, Спр. 70 «Мемории о делах в Совете и правлении университета Св. Владимира», 1851.– 22 арк.

Повний текст (PDF)...>>

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014