Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2013, № 3

Тарарак Н. Г. Ціннісна педагогічна взаємодія учасників навчального процесу вищої школи України

Тарарак Н. Г., кандидат педагогічних наук, доцент Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.

Анотація
У статті проаналізовано основні роботи видатних педагогів сучасності й розглянуто методи, форми, засоби ціннісної педагогічної взаємодії учасників навчального процессу вищої школи.
Автор розкриває поняття „ціннісна педагогічна взаємодія” в контексті аксіологічної освітньої парадигми, що сприяє розвитку суб’єктного потенціалу особистості, організації ціннісно-орієнтаційної діяльності учасників навчального процесу в процесі їхньої взаємодії.
Особливу увагу приділено ролі мистецтва в процесі навчання. Педагогіка й мистецтво постають взаємозумовленими „двома сторонами однієї медалі”, становлячи інтегровану єдність.

Ключові слова: цінність, ціннісні орієнтації, студент, аксіологічна парадигма, педагогічна взаємодія, мистецтво.

Література

  1. Балюк Н. А. Музей и народное образование. Формы взаимодействия (концепция развития учебно-методического центра Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника) / Н. А. Балюк // Музей и общество на пороге XXI века : материалы науч. конф., посвящ. 120-летию Омского гос. историко-краеведческого музея / отв. ред. П. П. Вибе. – Омськ : Омский историко-краеведческий музей, Сибирский филиал Российского ин-та культурологии, 1997. – С. 12 – 15.
  2. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / за ред. В. Г. Кременя. – К. : Освіта, 2004. – 384 с. – ISBN 966-692-484-6.
  3. Жураковский Г. Е. Педагогические идеи А. С. Макаренко / Г. Е. Жураковский. – М., 1963. – 896 с.
  4. Кирсанов А. С. Специфика педагогического общения в образовательном процессе / А. С. Кирсанов, В. В. Спивакова // Научный потенциал студенчества в ХХI веке : материалы IV междунар. науч. конф. cтуд., аспирантов и молодых ученых (Ставрополь, 2010 г.) – Ставрополь : СевКавГТУ, 2010. – Т. 2. „Общественные науки”. – 231 с.
  5. Лессинг Г. Э. Избранные произведения / Лессинг Г. Э. – М., 1953. – 367 с.
  6. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька : навч. посіб. / О. П. Рудницька. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2005. – 360 с.
  7. Станиславский К. С. Работа актера над собой : собр. соч. : в 8 т. / К. С. Станиславский. – М., 1954. – Т. 3.
  8. Філософський енциклопедичний словник / редкол. В. І. Шинкарук. – К. : Абрис, 2002. – 746 с.
  9. Ярмаченко М. Педагогіка / М. Ярмаченко // Пед. словник. – К., 2001. – 486 с.
  10. Visual Understanding in Education: Visual Thinking Strategies. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.vue.org.


Повний текст (PDF)...>>

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014