Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2013, № 3

Сущенко Л. О. Формування аналітичних умінь майбутніх педагогів засобами інтерактивних технологій

Сущенко Л. О., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Класичного приватного університету (м. Запоріжжя)

Анотація
У статті з’ясувано вплив науково-дослідної роботи на процес формування аналітичних умінь майбутніх педагогів засобами інтерактивних технологій. Проведено аналіз наукової психолого-педагогічної літератури щодо професійної підготовки у вищій школі, де провідні науковці аналізують шляхи формування умінь, характеризують поняття „аналітика”, виокремлюють поняття аналітичної роботи.
Автор надає детальний опис експериментальної роботи зі студентами, де було запроваджено систему пошуково-дослідницьких завдань, яка заснована на вимогах до майбутніх педагогів, що висуваються до їхньої підготовки. На конкретних прикладах доводиться доцільність застосування диспуту на лекційних заняттях. Окрема увага приділяється груповій формі навчання студентів із застосуванням обговорення у підгрупах.

Ключові слова: аналітичні вміння, науково-дослідна робота, майбутній педагог, професійна підготовка.

Література

  1. Кузнецов И. Н. Информация: сбор, защита, анализ : учеб. по информационно-аналитической работе / И. Н. Кузнецов. – М. : ООО Изд-во Яуза, 2001. – 93 с.
  2. Курсонов Ю. В. Аналитика: методология, технология и организация информационно-аналитической работы / Ю. В. Курносов, П. Ю. Конотопов. – М. : РУСАКИ, 2004. – 512 с.
  3. Лопай С.А. Застосування групових форм організації пізнавальної діяльності студентів на лекціях в курсі інформатики / С. А. Лопай, Н. В. Олефіренко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 36. – С. 329 – 333.
  4. Русинка І. Психологія : навч. посіб. / Іван Русинка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2011. – 407 с.
  5. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний (психологические аспекты) / Н. Ф. Талызина. – 2-е изд. доп., испр. – М. : МГУ, 1984. – 344 с.


Повний текст (PDF)...>>

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014