Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2013, № 3

Тесленко В. В. Громадянська освіта в історичному вимірі: проблеми становлення та розвитку

Тесленко В. В., доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України.

Анотація
У статті визначено основні етапи становлення та формування громадянської освіти в історичному розвитку людської цивілізації, підкреслено особливу роль громадянських загальнолюдських цінностей у розвитку сучасного демократичного суспільства. Проведений науково-історичний аналіз розвитку суспільних відносин свідчить, що теоретичні та методологічні основи громадянської освіти мають давнє коріння, оскільки формування та виховання громадянських цінностей сягає античних часів. Розмаїття поглядів, підходів та моделей виховання громадянина у світовій науковій думці змінювалося та розвивалося разом з розвитком суспільства на всіх етапах його історичного розвитку. Для незалежної України, яка стала на шлях демократичного розвитку та створює нову національну систему освіти, важливо враховувати відповідний освітянський досвід світового співтовариства.

Ключові слова: громадянська освіта, громадянин, демократія, демократичні цінності, демократичне суспільство, виховання, свобода, гідність, особистість, духовність, загальнолюдські цінності.

Література

 1. Демков М. И. История русской педагогики : в 3 ч. / М. И. Демков. – 2- е изд., испр. – М., 1910.
 2. Дьюи Д. Школы будущего / Д. Дьюи, Э. Дьюи. – 2-е изд. – Берлин, 1922.
 3. Історія педагогіки / за ред. М. Левківського, О. Дубасенюк. – Житомир : ЖДПУ, 1999.
 4. История социальной педагогики / под ред. В. А. Галагузовой. – М. : Владос, 2002.
 5. Історія української культури / за заг. ред. І. Крип’якевича. – К. : Либідь, 1999.
 6. История политических и правовых учений: Древний мир / отв. ред. В. С. Нерсесянц. М., 1985.
 7. Каптерев П. Ф. История русской педагогики / П. Ф. Каптерев. – Пг., 1915.
 8. Кершенштейнер Г. О воспитании гражданственности / Г. Кершенштейнер. – Пг., 1918.
 9. Платон. Диалоги / Платон // Философское наследие. – М.,1986.
 10. Современная западная философия : словарь / сост. : Малахов В. С., Филатов В. П. – М. : Политиздат,1991.
 11. Сухомлинский В. А. Рождение гражданина / В. А. Сухомлинский. – М., 1979.
 12. Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев, Н. Ф. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. – М. : Сов. энцикл., 1983.

Повний текст (PDF)...>>

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014