Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2014, № 1

Казанцева Л. І. Лінгводидактичні засади навчання дошкільників української мови як державної у світлі сучасних наукових парадигм

Казанцева Л. І., кандидат педагогічних наук, доцент, директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти Бердянського державного педагогічного університету.

Анотація
Стаття висвітлює теоретично-методичні проблеми навчання дітей української мови в національних дошкільних установах на основі особистісно зорієнтованої, культурологічної, компетентнісної та комунікативної парадигм. Процес упровадження освіти за вказаною основою трансформує стратегію викладання української мови, створює основу для реконструкції україномовної освіти в дошкільних установах національних громад. Лінгводидактична основа методики викладання нерідної мови дітям дошкільного віку визначає ієрархію певних принципів (загальнодидактичних, частководидактичних, спеціальних), які залежать від головної мети мовної освіти та впливають на організацію навчального процесу, визначають завдання та інструментально-технологічний аспект процесу розвитку мовлення.
Викладання української мови відповідно до моделі, яку подано в статті, становить процес, який будує комунікативну активність, що поділяється на чотири етапи (пізнавально-орієнтувальний, практично-виконавський, практично-продуктивний, комунікативно-твор-чий). Ці етапи відповідають за певні ступені мовленнєвої активності дошкільників. Кожен етап має свою мету й вирішує актуальні завдання мовленнєвого розвитку завдяки системі домінантних методів, засобів і типу навчання. Уся лінгвометодична модель викладання української мови як другої спрямована на формування автономної, продуктивної двомовної діяльності дошкільників.

Ключові слова: лінгводидактика, дошкільна освіта, державна мова, система принципів навчання, прийоми навчання.

Література

  1. Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе : учеб. пособие / Ю. К. Бабанский. – М. : Просвещение, 1985. – 206 с.
  2. Богуш А. М. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах : підручник / А. М. Богуш. – 2-ге вид. – К. : Видав. дім „Слово”, 2008. – 440 с.
  3. Краевский В. В. Методология педагогики : пособие для педагогов-исследователей / В. В. Краевский. – Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2001. – 244 с.

Повний текст (PDF)...>>

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014