Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2014, № 2

Білецька Г. А. Критерії, показники й рівні сформованості природничо-наукової компетентності майбутніх екологів

Білецька Г. А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екології Хмельницького національного університету.

Анотація
У статті визначено й схарактеризовано основні критерії оцінки сформованості природничо-наукової компетентності майбутніх екологів: когнітивний, діяльнісний, мотиваційний, особистісний. Для кожного критерію встановлені й обґрунтовані показники, які його характеризують. Проаналізовані рівні сформованості показників природничо-наукової компетентності – репродуктивний, рефлексивний, евристичний, креативний. Визначені критерії, показники та рівні забезпечать можливість оцінити сформованість природничо-наукової компетентності майбутнього еколога, що буде сприяти підвищенню ефективності професійної екологічної освіти.

Ключові слова: природничо-наукова компетентність, критерій, показник, рівень сформованості компетентності.

Література

 1. Білецька Г. А. Природничо-наукова компетентність у структурі професійної компетентності фахівця-еколога / Г. А. Білецька, В. В. Басіста // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. „Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі” (ХХ Каришинські читання), м. Полтава, 29 – 30 травня 2013 р. / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2013. – С. 33 – 35.
 2. Коджаспирова Г. М. Словарь по педагогике / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – М. : ИКЦ „МарТ” ; Ростов н/Д : Изд. центр „МарТ”, 2005. – 174 с.
 3. Новий тлумачний словник української мови / уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 1998. – 351 с.
 4. Галімов А. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до виховної роботи з особовим складом / А. В. Галімов. – Хмельницький : Вид-во НАДСПУ, 2004. – 376 с.
 5. Новиков А. М. Методология научного исследования / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – М. : Либроком, 2010. – 280 с.
 6. Іванова С. В. Критерії та показники розвитку професійної компетентності вчителів біології в закладах післядипломної педагогічної освіти / С. В. Іванова // Вісн. Житомирськ. держ. у-ту. – 2010. – Вип. 52. – Пед. науки. – С. 152 – 156.
 7. Тернопільська В. І. Визначення критеріїв сформованості професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів / В. І. Тернопільська, О. В. Дерев’янко // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Серія 5. Пед. науки. – 2010.– Вип. 31. – С. 264 – 267.
 8. Багрій В. Н. Критерії та рівні сформованості професійних умінь майбутніх соціальних педагогів / В. Н. Багрій // Зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту соціальних технологій Університету „Україна”. – 2012. – № 6.  – С. 10 – 15.
 9. Введенский В. Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога/ В. Н. Введенский // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 51 – 55.
 10. Луговська Е. М. Критерії оцінювання фахової компетентності техніків-механіків агропромислового виробництва / Е. М. Луговська. – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN21/13lemtav.pdf.
 11. Павлютенков Є. М. Моделювання в системі освіти (у схемах і таблицях) / Є. М. Павлютенков. – Х. : Основа, 2008. – 128 с.


Повний текст (PDF)...>>

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014