Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2014, № 2

Ідрісова Н. О. Античні системи виховання та освіти в сучасному контексті здорового способу життя

Ідрісова НО., аспірант кафедри педагогіки та педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького.

Анотація
У статті на основі теоретичного аналізу зарубіжних і вітчизняних джерел з історії педагогіки, у яких розглянуто античні системи освіти й виховання, проведено порівняльний аналіз цих систем в аспекті формування здорового способу життя молодого покоління; з’ясовано роль і значення сімейного та суспіль­ного виховання, громадської та особистої гігієни, необхідність використання деяких елементів античного фізичного виховання для розвитку всебічно гармонійної особистості в сучасних умовах глобалізації, історична еволюція від соціально зорієнтованого до особистісно зорієнтованого виховання. Результати дослідження відображають можливості використання міжпредметних зв’язків, надані в межах сучасної шкільної освіти.

Ключові слова: античні системи виховання та освіти, Спарта, Афіни, Рим, здоровий спосіб життя.

Література

  1. Джуринский А. Н. История зарубежной педагогики : учеб. пособие для студ. педвузов / А. Н. Джуринский. – М. : Изд. группа Форум – „Инфра – М”, 1998. – 292 с.
  2. Жураковский Г. Е. Очерки по истории античной педагогики / Г. Е. Жураковский. – М. : Наука,1963. – 380с.
  3. Платон. Сочинения : в 4 т. ; пер. с древнегреч. / Платон ; под общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса ;  – СПб. : Изд-во Олега Абышко. – Т. 3. – Ч. 2. – 2007.  – 731 с.
  4. G. Dryden, J. Vos. The Learning Revolution. To change the way the world learns. – The Learning Web, 1999. – 670p.
  5. Лаэртский Д. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Д. Лаэртский ; пер. с древнегреч. М. Л. Гаспарова. – М. : Мысль, 1986. – 282с.
  6. История греческой литературы / под ред. С. И. Соболевского, Б. В. Горнунга, С. Г. Гринберга и др. – М., 1946. – Т. I. – 491 с.
  7. Идрисова Н. А. Определение содержания понятия „здоровый образ жизни” в педагогике контент – аналитическим методом / Н. А. Идрисова // Ученые записки Орловского государственного университета. – 2013. – № 5 (55). – С. 242 – 245.
  8. Цицерон. Философские трактаты / Цицерон ; пер. М. И. Рижского ; отв. ред., сост. и вступ. ст. Г. Г. Майорова (Серия „Памятники философской мысли”). – М. : Наука, 1985. – 384 с.
  9. Bianchi-Bandinelli R. Arte romana. Enciclopedia dell’arte antica. Roma,1965, t.VI. 244р.

Повний текст (PDF)...>>

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014