Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 2

Кононов І. Ф. Наркотизм серед школярів старших класів у м . Луганську: форми та поширеність

Кононов І. Ф ., доктор соціологічних наук , професор , завідувач кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка .

Анотація
У статті на основі емпіричних даних розглянуто розповсюдженість серед школярів м . Луганська адиктивних форм поведінки , викликаних уживанням алкоголю , наркотиків і тютюнокуріння . Автор виходить з позиції , що різні групи адиктивних речовин по - різному освоєні культурою . Відповідно до цього формуються установки щодо дозволів і заборон на вживання відповідних психотропних речовин . Найбільшими проблемами в шкільному оточенні є вживання алкоголю та тютюнокуріння , але ситуація з наркотиками може бути охарактеризована як т ака , що є достатньою для продовження епідемії наркотизму .

Ключові слова: наркотизм, адикція, адиктивна поведінка, девіація.

Література

 1. Фромм Э. Бегство от свободы / Э . Фромм ; пер . с англ . Г .   Ф .   Швейника . – М . : Прогресс , 1990. – 271 с .
 2. Гроф С. Величайшее путешествие . Сознание и тайна смерти ; пер . с англ . / Станислав Гроф . – М . : АСТ , 2008. – 475 с .
 3. Нуминозное : электронный ресурс . – Режим доступа : http://cultes.ru/word/13392/
 4. Юнг К. Г. Собрание сочинений . Психология бессознательного ; пер . с нем . / Карл Густав Юнг . – М . : Канон , 1994. – 319 с .
 5. Попов А. Чайно - опиумный узел / А . Попов // Вокруг света . – 2011. – №   6. – С . 94 – 104.
 6. Валькова У. В. История наркотизма от древнейших времен до современности ( социологический анализ ) / У . В . Валькова : электронный ресурс . – Режим доступа : ftp://lib.herzen.spb.ru/text/valkova_130_271_275.pdf
 7. Профілактика поширення наркозалежності серед молоді : навч .- метод . посіб / за ред . В. В . Бурлаки . – К . : ГЕРБ , 2008. – 224 с .
 8. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками , внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года : электронный ресурс . – Режим доступа : http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_177
 9. Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 1971 года) : электронный ресурс . – Режим доступа : http:// zakon1.rada.gov . ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_176
 10. Романюк В. О. Міжнародний комітет по контролю над наркотиками : електронний ресурс . – Режим доступу : http://www.zakony.com.ua/juridical.html?catid=41713
 11. Габиани А. А. Кто такие наркоманы ? / А . А . Габиани // Социологические исследования . – 1992. – № 2. – С . 78 – 83.
 12. Соболев В. А. Наркомания как объект социологического анализа : электронный ресурс / В. А. Соболев, А. А. Сердюк. – Режим доступа : http://www.psychiatry.ua/paper051.htm
 13. Рущенко І. П. Динаміка поширення молодіжного наркотизму в Харківському регіоні: 15 років спостережень / І. П. Рущенко, О. О. Сердюк, О.   В. Віцько // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – Вип. 17. – С. 476 – 481.
 14. Молодежь и наркотики (социология наркотизма) / под ред. В.   А.   Соболева и И. П. Рущенко – Харьков : Торсинг, 2000. – 432 с.
 15. Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд ; пер. с фр. / Эмиль Дюркгейм ; под ред. В. А. Базарова. – М. : Мысль, 1994. – 400 с.
 16. Рущенко І. П. Соціологія злочинності / І. П. Рущенко. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутрішніх справ, 2001. – 370 с.
 17. Алкоголизм и наркомания : электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.dnalab.ru/genetic-testing/alcoholism-andaddiction
 18. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. «Сензитивные» вопросы : электронный ресурс. – Режим доступа : http://society.polbu.ru/devyatko_socresearch/ch18_all.html
 19. Наркотизм как социальное явление: Обзор литературы / сост. А.   В.   Янков : электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.library.ru/1/sociolog/text/article.php?a_uid=63
 20. Экзогенные психические расстройства.Часть 4 : электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.narkotiki.ru/expert_5307.html

Повний текст (PDF)...>>

 

 

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014