Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 2

Кінаш І. А. Використання інформаційних технологій при викладанні економічних дисциплін

Кінаш І. А., кандидат економічних наук , доцент кафедри соціальної економіки та інформаційних технологій Подільського державного аграрно-технічного університету.

Анотація
У статті розглянуто проблему професійної підготовки фахівців економічних спеціальностей засобами інформаційних технологій. Підкреслено необхідність фахівців економічних спеціальностей для сучасної економіки та роль інформаційних технологій у їх професійній діяльності. Розглянуто поняття «інформаційні технології», «інформаційні ресурси» та «дистанційна технологія навчання», що має високий ступінь мобільності й можливості охоплення широкого кола студентів та є однією з найбільш ефективних і перспективних систем підготовки фахівців економічних спеціальностей.

Ключові слова: інформаційні технології, інформаційні ресурси, інформаційно-комунікаційні технології, професійна підготовка, дистанційне навчання.

Література

  1. Балягіна І. А. Методика викладання економіки : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І. А. Балягіна, М. А. Богорад, Г. О. Ковальчук. – К. : КНЕУ, 2005. – 341 с.
  2. Дибкова Л. М. Інформатика та комп'ютерна техніка : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Дибкова. – К. : Видав. центр «Академія», 2002. – 320 с.
  3. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки». – Режим доступу : // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16
  4. Закон України «Про інформаційний суверенітет та інформаційну безпеку України». – Режим доступу : //http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg
  5. Кудрявцева С. Трансформація системи освіти України на основі впровадження сучасних комунікаційних технологій / С. Кудрявцева, В. Колос // Праці семінару НЦІТН. – К., 2000. – С. 9 – 13.
  6. Кухаренко В. М. Дистанційне навчання. Умови застосування / В.   М.   Кухаренко, О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротенко ; за ред. проф. В.   М.   Кухаренка. – Х., 2001. – 282 с.
  7. Монахов В. М. Что такое новая информационная технология обучения   / В. М. Монахов // Математика в шк. – 1990. – № 2. – С. 47 – 52.
  8. Мясникова Т. С. Система дистанционного обучения MOODLE / Т.   С.   Мясников, С. А. Мясников. – Харьков, 2008. – 232 с.
  9. Прокопенко І. Ф. Комп'ютерізація економічного аналізу (теорія, практика) : навч. посіб. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін, В. В. Москаленко. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 340 с.
  10. Советов Б. Информационные технологии / Б. Советов. – М. : Высш. шк., 2006. – С. 29.

Повний текст (PDF)...>>

 

 

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014