Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 3

Сперанська-Скарга М. А. Професійно-педагогічний імідж майбутніх учителів філологічних спеціальностей (проблеми формування когнітивного компонента)

Сперанська-Скарга М. А., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри практики мовлення Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Анотація
У статті розглянуто особливості формування когнітивного компонента професійно-педагогічного іміджу майбутнього вчителя філологічних спеціальностей. Особливості процесу формування когнітивного компоненту були з'ясовані протягом педагогічного експерименту, що передбачав проведення комплексу позанавчальних заходів, спрямованих на покращення знань з іміджелогії та навичок самоіміджування. За результатами експериментальної роботи було розроблено програму факультативу «Професійно-педагогічний імідж учителя-філолога».

Ключові слова: професійно-педагогічний імідж, когнітивний компонент іміджу, майбутні вчителі-філологи, позанавчальна діяльність.

Література

  1. Панасюк А. Ю. Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как создавать свой имидж / А. Ю. Панасюк. – 3-е изд. – М. : Дело, 2001. – 240 с.
  2. Шепель В. М. Имиджелогия : секреты личного обаяния / В.   М.   Шепель. – М. : Юнити, 1997. – 320 с.
  3. Калюжный А. А. Психология формирования имиджа учителя / А.   А. Калюжный. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 222 с.
  4. Варданян М. А. Имидж педагога с позиции сбережения здоровья субъектов образовательного процесса / М. А. Варданян // PR в образовании. – 2006. – № 3. – С. 56 – 74.
  5. Ісаченко В. В. Формування професійно-педагогічного іміджу майбутніх викладачів вищої школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Ісаченко Вікторія Володимирівна. – О., 2004. – 215 с.
  6. Snyder M. Social perception and interpersonal behavior: On the self-fulfilling nature of social stereotypes / M. Snyder, E. D. Tanke, E. Berscheid // Journal of Personality and Social Psychology. – 1977. – № 35. – Р . 656 – 666.
  7. Сперанська - Скарга М . А . Формування професійно-педагогічного іміджу майбутніх учителів філологічних спеціальностей у позанавчальній діяльності : дис . … канд . пед . наук : 13.00.04 / Сперанська - Скарга Марія Андріївна. – Луганськ , 2011. – 266 с .

Повний текст (PDF)...>>

 

 

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014