Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2012, № 3

Бондар Т. С., Золочевський В. В. Соціально-педагогічні умови вдосконалення фізкультурно-освітньої, рекреаційно-оздоровчої та спортивної діяльності майбутніх педагогів

Бондар Т. С., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичного виховання комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Золочевський В. В., кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету фізичного виховання комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Анотація
У статті розглянуто матеріали соціологічного опитування серед 899 студентів педагогічних спеціальностей. У результаті дослідження виявлено протиріччя між знаннями респондентів щодо значущості складників здорового способу життя для здоров'я людини та їх реальним застосуванням у повсякденному житті (наявні шкідливі звички, низька фізична активність тощо). Визначена суперечність є визначальною умовою для вдосконалення фізкультурно-освітньої, рекреаційно-оздоровчої та спортивної діяльності майбутніх педагогів як частини їх професійної підготовки.

Ключові слова: здоровий спосіб життя, фізична активність, дозвілля, шкідливі звички, студенти педагогічних спеціальностей.

Література

  1. Бондар Т. С. Організаційно-педагогічна технологія менеджменту учнівських фізкультурно-оздоровчих клубів : дис. ... канд. наук фіз. вих. : 24.00.02 / Т. С. Бондар. – Х., 2010. – 232 с.
  2. Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України : Наказ Міністерства освіти і науки України № 458 вiд 02.08.2005 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
  3. Про освіту : Закон України № 1060-XII вiд 23.05.1991 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
  4. Прокопенко І. Ф. Сучасні педагогічні технології в підготовці вчителів : навч. посіб. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Євдокимов – Х. : Колегіум, 2008. – 344 с.
  5. Сутула В. О. Формування фізичної культури особистості – стратегічне завдання фізкультурної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів / В. О. Сутула, Т. С. Бондар, Ю. В. Васьков // Слобожанський наук.-спорт. Вісн. – Х. : ХДАФК, 2009. – № 1. – С. 15 – 21.
  6. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б.   М.   Шиян. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2007. – Ч. ІІ. – 248 с.

Повний текст (PDF)...>>

 

 

 

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014