Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2013, № 3

Борисова О. В. Наукові й теоретико-методологічні засади викладання дисципліни „Професійний спорт”

Борисова О. В., доктор наук фізичного виховання та спорту, доцент, професор Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Анотація
У статті визначено теоретико-методологічні основи наукового аналізу професійного спорту, а також його логіка як наукової й навчальної дисципліни. Методологічну основу дослідження становив діалектичний підхід, заснований на усвідомленні універсальності взаємозв’язків соціальних процесів і явищ, адекватному відбитті реальної дійсності. В основу методології дослідження також покладено знання й досвід, накопичені у сфері олімпійського та професійного спорту. Модифікація сучасного спорту, зумовлена процесами професіоналізації та комерціалізації, свідчить про необхідність наукового обґрунтування реорганізації національних організаційно-управлінських систем спорту відповідно до загальносвітових тенденцій.

Ключові слова: професійний спорт, наукова дисципліна, навчальна дисципліна, методологія та методи дослідження, емпіричний і теоретичний рівні знань.

Література

  1. Алексеев С. В. Международное спортивное право : учеб. для студ. / С. В. Алексеев / под. ред. П. В. Крашенинникова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – 895 с.
  2. Батыгин Г. С. Лекции по методологии социологических исследований / Г. С. Батыгин. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 288 с.
  3. Гуськов С. И. Организационные и социально-экономические основы развития профессионального спорта в США : дис. … д-ра пед. наук / С. И. Гуськов. – К., 1992. – 510 с.
  4. Профессиональный спорт : учеб. для студ. высш. учеб. завед. физ. воспитания и спорта / под общ. ред. С. И. Гуськова, В. Н. Платонова. – К. : Олимп. лит., 2000. – 392 с.
  5. Смелзер Н. Дж. О компаративном анализе, междисциплинарности и интернационализации в социологии / Н. Дж. Смелзер // Социол. исследования. – 2004. – № 11. – С. 12 – 18.
  6. Философия и социология спорта в XXI веке: „Круглый стол” журнала „Теория и практика физической культуры” совместно с кафедрой философии и социологии РГАФК (29 марта 2000 г.) / В. Столяров, Л. Матвеев, Р. Пилоян и др. // Теория и практика физ. культуры. – 2000. – № 6. – С. 46 – 55.
  7. Cohen R. Global sociology / R. Cohen, P. Kennedy. – Second Edition, Basingstoke: Palgrave, 2007. – P. 247 – 252.
  8. Giddens A. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration / A. Giddens. – Berkeley, Los Angeles, 1984. – P. 16.
  9. Jarvie G. Sport and Leisure in Social Thought / G. Jarvie, J. Maguire. – London: Routledge, 1994. – P. 94 – 117.
  10. Maguire J. Global sport: identities, societies, civilisations / J. Maguire. – Cambridge: Polity Press, 1999. – P. 231 – 245.

Повний текст (PDF)...>>

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014