Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2014, № 1

Арешонков В. Ю. Розвиток змісту гімназійного суспільствознавства на початку ХХ століття

Арешонков В. Ю., кандидат педагогічних наук, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Анотація
Стаття є спробою висвітлити дискусії початку ХХ ст. навколо проблем змісту шкільної філософської пропедевтики й законознавства. Аналіз літератури свідчить, що початок ХХ ст. став часом пошуку педагогічною й науковою громадськістю оптимального змісту суспільствознавчої освіти в середніх навчальних закладах. Вивчення змісту навчальних предметів „Логіка” і „Психологія” дає підстави для висновку про формування поряд з традиційним знаннєвим підходом до змісту шкільної освіти початку ХХ ст. елементів діяльнісного підходу, що спрямовував учнів до осмислення необхідності застосування набутих знань у практичній діяльності (науковій, буденній, професійній). Відновлення на початку ХХ ст. викладання навчального предмета „Законознавство”, який повинен був формувати правову свідомість учнівської молоді, спричинило дискусії щодо „правознавчої” чи „законознавчої” спрямованості курсу.
Проаналізовано дискусії з приводу змісту курсу законознавства, що відбувалися серед педагогів і юристів початку ХХ ст. і відображені в педагогічній періодиці того часу. Акцентовано увагу на позиціях провідних учених початку ХХ ст., які вважали, що правосвідомість учнів повинна формуватися на ґрунті визнання відомих юридичних понять, принципів, ідей або інститутів правильними, справедливими. Звідси випливало, що основу предмета повинен був становити матеріал про історичний розвиток і сучасний стан і позитивного права Європи, і юридичних учень про правильне, справедливе, необхідне для суспільства право.
Зроблено висновок, що на початку ХХ ст. у науково-педагогічних дискусіях відбувався розвиток змісту шкільної суспільствознавчої освіти від знаннєвої парадигми до діяльнісної. Крім знань, вивчаючи філософську пропедевтику й законознавство, гімназисти повинні були оволодіти ще й уміннями й навичками як необхідним інструментом для подальшої соціалізації в суспільстві.

Ключові слова: середній навчальний заклад, суспільствознавство, законознавство, правосвідомість, діяльнісний підхід.

Література

 1. Алексеев П. Правила и программы всех классов мужских гимназий и прогимназий Ведомства Министерства Народного Просвещения / П. Алексеев. – Одесса : Книгоиздательство „Школа”, 1917. – 223 с.
 2. Беккер Р. Б. Есть ли право предмет общего образования? Историко-педагогический этюд / Р. Б. Беккер. – СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1909. – 104 с.
 3. Беленцов С. И. Влияние педагогических факторов на гражданскую активность школьников в России второй половины ХІХ – начала ХХ веков : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра пед. наук : 13.00.01 „Общая педагогика, история педагогики и образования” / С. И. Беленцов. – Курск, 2007. – 44 с.
 4. Боборыкин П. Философия в гимназиях / П. Боборыкин // Вопр. философии и психологии. – 1899. – Кн. 47. – С. 113 – 145.
 5. Вальденберг В. Об учебниках Томашевича и Крюковского / В. Вальденберг // Русская шк. – 1906. – №1. – С. 13 – 16.
 6. Гольмстен А. Х. Опыт методики законоведения как предмета преподавания в средней шк. / А. Х. Гольмстен. – СПб., 1909. – VIII, 108 с.
 7. Ильин Н. Н. О воспитании общественности в школе / Н. Н. Ильин. – М. : Тип. Моск. Гор. Арнольдо-Третьяковского училища глухонемых, 1916. – 95 с.
 8. Кудрявцев П. П. K вопросу о введении в гимназиях пропедевтического курса философии / П. П. Кудрявцев // Труды Киевской духовной академии. – 1905. – № 1. – 16 с.
 9. Кузьміна C. JI. Філософська пропедевтика у школі: погляд на проблему в київському академічному середовищі початку ХХ ст. / С. Л. Кузьміна // Магістеріум. – Вип. 30. Історико-філософські студії.
 10. Лалаев М. С. Основы законоведения как предмет общего образования / М. С. Лалаев. – СПб. : Тип. и литогр. С. Степанова, 1889. – 123 с.
 11. Нечаев А. П. Как преподавать психологію? Методические указания для учителей средних учебных заведений / А. П. Нечаев. – СПб. : Типография П. П. Сойкина, 1911. – 72 с.
 12. Протоколы заседания членов Киевского отделения Общества классической филологии и педагогики 28.09.1900 – 8.12.1904. // Державний архів міста Києва. – Ц. 16. – Oп. 469. – Спр. 172. – Арк. 48–49.
 13. Синицкий Е. Преподавание законоведения и развитие правосознания / Е. Синицкий // Вест. воспитания. – 1909. – № 7. – С. 153 – 199.
 14. Смагін І. І. „Правознавчий” та „законознавчий” підходи до викладання шкільних правових навчальних предметів / І. І. Смагін // Вісн. Житомирськ. держ. ун-у ім. І. Франка. – 2008. – № 42. – С. 51 – 55.
 15. Циркуляр Министерства народного просвещения (МНП) „О программе преподавания в мужских гимназиях законоведения и философской пропедевтики” // Журнал Министерства народного просвещения. – 1905. – Ч. 361. – № 9. – С. 39 – 42.
 16. Челпанов Г. И. О  постановке преподавания философской пропедевтики в средней школе / Г. И. Челпанов  // Психология и школа : сб. ст. – М. : Изд-во Тов. И. Н. Кушнарев и К, 1912. – С. 33 – 44.
 17. Челпанов Г. И. О  преподавании философской пропедевтики в Германии / Г. И. Челпанов  // Психология и школа : сб. ст. – М. : Изд-во Тов. И. Н. Кушнарев и К, 1912. – С. 45 – 56.
 18. Чижов Н. Е. Законоведение / Н. Е. Чиж // Записки по государственному праву. – 2-е изд., испр. и доп. – Одесса : Экон. тип., 1902. – VI, 87 с.

Повний текст (PDF)...>>

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014