Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2014, № 2

Кубанов Р. А. Європейські стандарти групи ISO 9000 – методологія забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі

Кубанов Р. А.,  кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Анотація
Одним із принципів Болонських реформ є доволі жорсткі вимоги до якості підготовки фахівців із вищою освітою. Споживачі освітянських послуг та посилена конкуренція в цій сфері змінюють вимоги щодо якості їх надання в Україні й у світі. Визначено, що для підвищення якості освіти кожному навчальному закладу треба щоденно працювати над цим та постійно вдосконалювати методи та засоби освітянської роботи. Стандартизація організаційної роботи та роботи з документами може стати основою створення всебічної програми управління якістю надання послуг у галузі освіти. Стандарти групи ISO 9000 дають можливість вищим навчальним закладам значно поліпшити роботу над якістю освіти. У статті розкрито галузі знань і ключові напрямки діяльності у вищих навчальних закладах щодо проектного управління процесами  створення системи стандартів, що ґрунтуються на принципах управління якості групи міжнародних стандартів ISO 9000.

Ключові слова: стандарт, управління якістю, конкурентоспроможність, споживачі, студенти.

Література

 1. Біла книга національної освіти України / Т.  Ф. Алєксєєнко, В. М. Аніщенко,   Г. О. Балл (та ін.) ; за заг. ред. акад. В. Г. Кременя, НАПН України. – К. : Інформ. системи, 2010. – 342 с.
 2. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 36 с. 
 3. Хімічева Г. І. Методологія впрова­дження принципів TQM і вимог стандарту ДСТУ ISO 9001 у сферу вищої освіти / Г. І. Хімічева // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / редкол. : О. Е. Коваленко (гол. ред.), С. П. Бочарова, М. І. Лазарев, Б. М. Арпентьєв, А. Т. Ашеров, В. В. Бутко та ін. ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УІПА,  2005. –  № 11. – С. 64 – 72.
 4. Білокопитов В. І. Діяльність європейських організацій із забезпечення якості вищої освіти в контексті Болонського процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / В. І. Білокопитов. – Суми, 2012. – 20 с.
 5. Morrison K. Management Theories for Educational Change / К. Morrison. – London :  Paul Chapman Publishing Ltd, 2007. – 242 p.
 6. Мусієнко І. І. Принципові відмінності системи освіти України вид вимого європейського простору вищої освіти / І. І. Мусі­єнко // Наукові праці : наук.-метод. жур. – Сер. : Державне управління. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 135. – Т. 147. – С. 28 – 31.
 7. ДСТУ-П IWA 2:2007. Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 у сфері освіти (Чинний від 2008-01-01). – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – 70 с. 
 8. Мельник О. О. Впровадження стандарту якості ISO 9000 у вищому навчальному закладі / О. О. Мельник / Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі : зб. наук.-метод. пр. / відп. за вип. О. В. Бойко. – Мелітополь, 2008. – № 12. – С. 8 – 12.
 9. ISO/DIS 29990:2010. Learning services for non-formal education and training – Basic requirements for service providers. – ISO : ISO/TK 232, 2009. – 15 p.
 10. Адлер Ю. П. Восемь принципов, которые меняют мир / Ю. П. Адлер // Стандарты и качество. – 2001. – № 5 – 6. – С. 49 – 60.
 11. Почтовюк А. Б. Якість освіти сучасного вищого навчального закладу: проблеми та перспективи / А. Б. Почтовюк // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – № 1. – С. 223 – 226.
 12. Кірєєва Н. Інформаційний аналіз якості вищої освіти: державно-управлінський аспект / Н. Кірєєва // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівськ. ре­гіонального ін-ту держ. управління Нац. академії держ. управління при Президентові України. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 23. – С. 86 – 93.
 13. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна – Болонья – Саламанка – Прага – Берлін) / упоряд. : М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін. ; МОН України.  –  К. – Тернопіль : Вид-во „Економічна думка” ТАНГ, 2003. – 60 с.


Повний текст (PDF)...>>

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014