Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2014, № 2

Піддячий В. М. Мотивація до здійснення професійного саморозвитку майбутнього вчителя

Піддячий ВМ., аспірант Інституту педагогічної освіти й освіти дорослих НАПН України.

Анотація
Професійний саморозвиток майбутнього вчителя передбачає цілий ряд логічно послідовних та взаємопов’язаних етапів. Першим етапом професійного саморозвитку майбутнього вчителя є формування мотивації до його здійснення. Саме йому відведене одне з головних місць у самопідготовці студента вищого педагогічного навчального закладу. У цьому дослідженні подано теоретичні підходи вітчизняних та зарубіжних учених до розгляду мотивації, здійснено їхню адаптацію до професійного саморозвитку майбутнього вчителя, з’ясовано визначення мотивації, указано та схарактеризовано її структуру, проведено аналіз досліджень зовнішньої та внутрішньої мотивацій, здійснено їхню адаптацію до професійного саморозвитку студента вищого педагогічного навчального закладу, запропоновано рекомендації щодо розвитку внутрішньої мотивації, виокремлено та схарактеризовано основні зовнішні та внутрішні мотиви до здійснення професійного саморозвитку майбутнього вчителя.

Ключеві слова: мотивація, мотив, мотиваційне ставлення, потреба, професійний  саморозвиток майбутнього вчителя.

Література

 1. Брокгауз Ф. А. Энциклопедический словарь : в 82 т. / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб. : Брокгауз-Ефрон, 1890.  – Т. ІV: Битбургь – Босха. – 1891. – 472 с.
 2. Брокгауз Ф. А. Энциклопедический словарь : в 82 т. / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб. : Брокгауз-Ефрон, 1890. – Т. VIa: Винословие – Волань. – 1892. – 949 с.
 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2005. – 1728 с.
 4. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / авт.-уклад. С. У. Гончаренко. – 2-ге вид., допов. й випр. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 552 с.
 5. Климчук В. А. Тренинг внутренней мотивации / В. А. Климчук. – СПб. : Речь, 2005. –
  76 с.
 6. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 352 с.
 7. Немов Р. С. Психология : словарь-справочник : в 2 ч. / Р. С. Немов. – М. : ВЛАДОС-ПРЕС, 2003. – Ч.1. – 304 с.
 8. Орлов А. Б. Психология личности и сущности человека: Парадигмы, проекции, практики : учеб. пособие для студ. психол. фак. вузов / А. Б. Орлов. – М. : Академия, 2002. –
  272 с.
 9. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии : в 2 т. / С. Л. Рубинштейн. – М. : Педагогика, 1989. Т. 2. – 328 с.
 10. Спиноза Б. Избранные произведения : в 2 т. / Б. Спиноза. – М. : Гос. издат. полит. лит., 1957. – Т. 1.– 631 с.
 11. Философская энциклопедия : в 5 т. / гл. ред. Ф. В. Константинов. – М. : Сов. энцикл., 1960. – Т. 5. – 592 с.
 12. Чирков В.И. Самодетерминация и внутренняя мотивация поведения человека / В. И. Чирков // Вопр. психологи. – 2007. – № 3. – С. 116 – 133.


Повний текст (PDF)...>>

 

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014