Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2014, № 1

Степашко В. О. Адаптивне управління науково-дослідною діяльністю студентів

Степашко В. О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Переяслав-Хмельницького педагогічного університету.

Анотація
Розроблено концепцію управління науково-дослідною діяльністю студентів. Основними положеннями концепції є цільове управління, спрямоване на результат, наскрізно-рівневе управління, сполучення зовнішнього управління та самоуправління, забезпечення саморозвитку студентів. Поєднання управління й самоуправління забезпечує саморозвиток студента. Самоуправління спрямоване на саморозвиток. Управління науково-дослідною діяльністю студентів спрямоване на розвиток творчих здібностей студентів, формування компетентності у процесі створення організаційних, педагогічних умов, самоорганізацію для забезпечення саморозвитку. Результатом саморозвитку є якісні зміни (підвищення якісних показників результативності робіт, рівнів готовності вирішувати науково-дослідні завдання, розвитку творчих здібностей, компетентності, сформованості дослідницьких умінь і навичок). Управлінські дії необхідно спрямувати на контроль та аналіз результатів, а науково-дослідну діяльність – на природний розвиток студентів.

Ключові слова: цільове управління, самоуправління, цільові функції, наскрізно-рівневе управління, преактивне управління.

Література

  1. Борова Т. А. Теоретичні і методичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу : дис. ... д-ра пед. наук : 13. 00. 06 / Борова Тетяна Анатоліївна. – К., 2012. – 488 с.
  2. Євтух М. За педагогічною технологією (До питання про нові методичні підходи при проектуванні навчальних занять у вищій школі) / М. Євтух, О. Сердюк // Вища освіта України. – 2001. – № 1. – С. 71 – 81.
  3. Єльникова Г. В. Наукові основи адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Єльникова Галина Василівна. – К., 2003. – 453 с.
  4. Клокар Н. І. Управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти регіону на засадах диференційованого підходу : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.06 / Клокар Наталія Іванівна. – К., 2011. – 563 с.
  5. Пікельна В. С. Теорія і методика моделювання управлінської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / В. С. Пікельна. – К., 1993. – 44 с.

Повний текст (PDF)...>>

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014