Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2014, № 1

Драгнєв Ю. В. Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури: теоретико-методичний аспект

Драгнєв Ю. В., кандидат педагогічних наук, доцент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Анотація
У статті подано результати дослідно-експериментальної роботи з обґрунтування теоретичних і методичних засад професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору. Під час дослідження було обґрунтовано теоретико-методологічні засади професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в інформаційному суспільстві; розкрито інформатизацію вищої педагогічної освіти як передумову професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури; розроблено педагогічну систему професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору; обґрунтовано процес організації експериментального впровадження педагогічної системи професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури з метою отримання результатів дослідно-експериментальної роботи; визначено сутність процесу профе­сійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освіт­нього як сукупність необхідних компонентів та зв’язків, властивих цьому процесу як педагогічному феномену в системі фізичного виховання та вищій фізкультурній освіті.

Ключові слова: дослідно-експериментальна робота, професійний розвиток, майбутній учитель фізичної культури, інформаційно-освітній простір, вища фізкультурна освіта.

Література

  1. Єрмаков С. С. Наукові інформаційні аспекти фізкультурної освіти / С. С. Єрмаков // Актуальні проблеми фізкультурної освіти : матеріали ІІ електрон. наук. конф. (18 трав. 2008 р., м. Харків). – Х. : „ОВС”, 2006. С. 3 – 6.
  2. Жук Ю. О. Теоретико-методологічні проблеми формування інформаційного освітнього простору України [Електронний ресурс] / Ю. О. Жук. – Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em3/ content/ 07 zuoeei.htm.
  3. Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития : учеб. пособие / Э. Ф. Зеер. – М. : Академия, 2006. – 240 с.
  4. Клопов Р. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту із застосуванням інформаційних технологій : теорія і практика : монографія / Р. В. Клопов ; за ред. С. О. Сисоєвої. – Запо­ріжжя : Вид-во Запоріз. нац. ун-ту, 2010. – 386 с.
  5. Кузьмина Н. В. Профессионализм деятельности преподавателя производственного обучения профтехучилища / Н. В. Кузьмина. – М. : ВНИИ проф.-техн. образования, 1989. – 166 с.
  6. Панченко Л. Ф. Інформаційно-освітнє середовище сучасного університету : монографія / Л. Ф. Панченко ; ДЗ „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 280 с.
  7. Петров П. К. Система подготовки будущих специалистов физической культуры в условиях информатизации образования : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01, 13.00.04 / Петров Павел Карпович. – Ижевск, 2003. – 406 c.
  8. Федоров А. И. Проблемы информатизации системы высшего физкультурного образования [Електронний ресурс] / А. И. Федоров. – Режим доступу :  http://lib.sportedu.ru/ GetText.idc? TxtID  =550.
  9. Lam I., Ritzen M. The Ne(x)t Generation Students: Needs and Expectations. Bremen : Utrecht University. IVLOS – Institute of Education. 2008.
  10. Zemsky R., Massy W. F. Thwarted Innovation: What Happened to eLearning and Why.  The Learning Alliance at the University of Pennsylvania, 2004.

Повний текст (PDF)...>>

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014