Головна
  Про журнал
  Редакційна колегія
  Етична політика журналу
  Вимоги
  Архів
  Підписка
  Контакти
  Колонка редактора
  Партнери
  Оголошення
 
 
2014, № 1

Бирко Н. М. Педагогічні умови формування толерантності майбутніх учителів початкової школи

Бирко НМ., спеціаліст відділу освіти Хмельницької райдержадміністрації.

Анотація
У статті визначено сутність поняття „умови”, „педагогічні умови”, спроектовано систему педагогічних умов формування толерантності майбутніх учителів початкової школи: урахування індивідуального рівня толерантності майбутніх педагогів як основи для професійної діяльності з учнями початкових класів; наповнення змісту виховної роботи у вищому навчальному закладі матеріалами щодо розвитку толерантності та складників толерантності; трансформація змісту професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів на засадах педагогіки толерантності. Розкрито методи й форми організації навчальної та виховної роботи студентів відповідно до кожної педагогічної умови, серед них: проведення тестування на визначення психологічного клімату в колективі; вивчення індивідуальних особливостей студентів за допомогою тестів „Чи вмієте Ви спілкуватися?”, „Чи конфліктні Ви?”; вивчення та підбір літератури про толерантність; семінари з представниками психологічних та соціальних служб; проведення майстер-класів (студент – студент, студент – учень, студент – громада); робота гуртка „Майстерня толерантності”; волонтерська робота; робота в громаді; заходи, присвячені міжнародним і національним святам тощо.
Аналізуючи проблеми спілкування зі студентами, виділено принципи толерантного ставлення до співрозмовника, які є наслідком проблем спілкування зі студентами вищого педагогічного навчального закладу.

Ключові слова: толерантність, умови, педагогічні умови, зміст виховання.

Література

 1. Валитова Р. Толерантность: Порок или Добродетель?: (о терпимости) / Р. Валитова // ВестникМГУ. Серия 7 : Философия. – 1996. – № 1. – С. 33 – 37.
 2. Гершунский Б. С. Толерантность в системе ценностно-целевых приоритетов образования: (филос. аспект) / Б. С. Гершунский // Педагогика. – 2002. – № 7. – С. 3 – 12.
 3. Кремень В. Г. На шляху до педагогіки толерантності / В. Г. Кремень // Педагогіка толерантності. – 2001. – № 1.
 4. Мудрик А. В. Введение в социальную педагогику : учеб. пособие для студ. / А. В. Мудрик. – М., 1997.
 5. Фельдштейн Д. И. Социальное развитие в пространстве-времени Детства / Д. И. Фельд­штейн. – М. : Флинта, 1997. – 160 с.
 6. Степанов П. В. Воспитание детей в духе толерантности / П. В. Степанов // Классный руководитель. – 2002. – № 2. – С. 18 – 20.
 7. Скрябина О. Б. Педагогические условия формирования коммуникативной толерантности у старшеклассников : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец.10.00.06. „Теория и методикависпитания” / О. Б. Скрябина. – Кострома, 2000. – 19 с.
 8. Матієнко О. С. Виховання толерантності у старшокласників середніх загальноосвітніх ліцеїв Франції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія і методика виховання” / О. С. Матієнко. – К., 2006. – 17 с.
 9. Комогоров П. Формирование толерантности в межличностных отношениях студентов высшего учебного заведения : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Общая педагогика” / П. Комогоров. – Курган, 2000. – 18 с.
 10. Панагушина О. Є. Соціалізація підлітків у діяльності молодіжних організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / О. Є. Панагушина. – Херсон, 2008. – 22 с.
 11. Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. П. Волкова. – К. : Видав. центр „Академія”, 2001. – 576 с.
 12. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н. Є. Мойсенюк. – 5-е вид., доп. і перероб.  – К., 2007. – 656 с.
 13. Шпалінський В. В. Психологія управління : навч. посіб. / В. В. Шпалінський, К. А. Помазан. – Х. : Веста : „Ранок” , 2002. – 128 с.

Повний текст (PDF)...>>

 
 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 – 2014